• Darmowa dostawa od 100zł
 • Darmowy odbiór i zwrot w salonie
 • Możliwość zapłaty w ratach

REG: Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 30.03.2020 r.

 Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 30.03.2020 r..


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Organizatorem Programu eKARTA INTERSPORT jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 3 038 070,00 zł, NIP 676-001-65-53.


1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu eKARTA INTERSPORT (dalej: Program),
a w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem oraz korzyści, które wynikają
z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT.


1.3 Program eKARTA INTERSPORT jest dobrowolnym programem lojalnościowym działającym tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1.4 Uczestnicy Programu w zależności od ich aktywności w Programie eKARTA INTERSPORT mają prawo do określonego Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT.


2. DEFINICJE

2.1 Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:


 • ORGANIZATOR PROGRAMU - INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki;
 • PROGRAM eKARTA INTERSPORT lub PROGRAM - program przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu eKARTA INTERSPORT, adresowany do klientów Programu, którym będzie przyznawany Pakiet Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie eKARTA INTERSPORT. Regulamin uwzględnia współpracę
  z Partnerami w celu wzbogacania Programu eKARTA INTERSPORT o nowe korzyści;
 • REGULAMIN PROGRAMU - niniejszy regulamin Programu eKARTA INTERSPORT, który definiuje prawa
  i obowiązki Uczestnika w Programie eKARTA INTERSPORT, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu eKARTA INTERSPORT;
 • UCZESTNIK lub POSIADACZ eKARTY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca regularny udział w Programie eKARTA INTERSPORT na zasadach przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie programu;
 • eKARTA INTERSPORT – elektroniczna karta z indywidualnym numerem Uczestnika przyznawana przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT;
 • FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz zgłoszeniowy do Programu eKARTA INTERSPORT udostępniany przez Organizatora Programu za pośrednictwem Internetu na stronie www.intersport.pl lub w miejscach przeznaczonych do rejestracji Uczestników w sklepach tzw. infokioskach lub komputerach sklepowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowiący wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu eKARTA INTERSPORT, jako Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT.
 • KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto na stronie internetowej www.intersport.pl  zawierające informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych Bonach, rabatach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;
 • PAKIET KORZYŚCI - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora Programu lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług i inne;
 • ARTYKUŁY SPORTOWE LUB USŁUGI - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie uprawnia do korzystania z Pakietu Korzyści;
 • BON – Bon wartościowy wyrażony w PLN uprawniający do obniżenia kwoty rachunku w sklepach Organizatora Programu o wartość bonu;
 • DZIENNE ZAKUPY – łączna wartość wszystkich zakupów Artykułów Sportowych dokonana w ciągu jednego dnia (pod warunkiem, że na dokumentach widnieje ta sama data zakupu) w sklepach INTERSPORT na terenie RP, zakup usług nie jest wliczany do łącznej wartości dziennych zakupów;
 • BAZA DANYCH ORGANIZATORA - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie eKARTA INTERSPORT, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   w celu realizacji Programu;
 • PARTNER - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści i który jest wskazany na stronie internetowej www.intersport.pl
 • PROMOCJA OGÓLNA – to rodzaj promocji kierowany do wszystkich klientów (Uczestników Programu i klientów nie będących uczestnikami Programu) polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.
 • PROMOCJA DLA UCZESTNIKA – to rodzaj promocji kierowany wyłącznie do Uczestników Programu polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.
 • PRZECENA – to bezpośrednia obniżka ceny na metce produktu, widoczna jest wówczas cena pierwotna i cena obniżona.
 • ZNIŻKA CENOWA – to jednorazowa indywidualna bezpośrednia obniżka ceny przy kasie udzielona przez kasjera lub kierownika sklepu.
 • BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dział powołany przez Organizatora Programu w celu jak najlepszej obsługi Programu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 9:00 - 17:00, w soboty w godz. 9:00 - 15:00, koszt połączenia z numerem Biura Obsługi Klienta równy stawce operatora, dedykowane numery telefoniczne
  +48 801 500 502 z telefonów stacjonarnych oraz +48 12 44 48 888 z telefonów komórkowych.


3. PAKIET KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU eKARTA INTERSPORT


3.1 BONY. Każde Dzienne Zakupy Artykułów Sportowych z wykluczeniem produktów przecenionych dokonane w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A., których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.intersport.pl  oraz w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl  o wartości równej lub wyższej niż 100 zł premiowane są Bonem o określonej wartości do wykorzystania na kolejne zakupy Artykułów Sportowych w sieci sklepów INTERSPORT Polska SA, w tym również w sklepie internetowym www.intersport.pl Wartość Bonu naliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.2 niniejszego regulaminu
i z zastrzeżeniem, że nie będą premiowane wydaniem Bonu zakupy Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.


3.2 RABAT NA USŁUGI. Stały rabat na usługi oraz na imprezy organizowane przez INTERSPORT Polska S.A.
w wysokości określonej w pkt. 6.1 Regulaminu Programu.


3.3 PAMIĘĆ PARAGONU. Zestawienie wszystkich zakupów (paragonów) na indywidualnym koncie Uczestnika
z możliwością dostępu do niego w każdej chwili przez Internet. Możliwość dokonania zwrotu produktów bez konieczności oddania paragonu w wersji drukowanej, wystarczy sam numer paragonu i data zakupu, które są widoczne na koncie Uczestnika.


3.4 INFORMACJE O PROMOCJACH. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i wyprzedażach za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej i elektronicznej (sms, poczta e-mail, aplikacja mobilna).


3.5 IMPREZY. Zaproszenie do uczestnictwa w imprezach i promocjach organizowanych tylko dla Uczestników Programu.


3.6 Pakiet Korzyści dla Uczestników Programu może zostać poszerzony o dodatkowe Korzyści; o jego poszerzeniu Organizator Programu poinformuje na stronie www.intersport.pl


4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU eKARTA INTERSPORT


4.1 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 Warunkiem przystąpienia do Programu eKARTA INTERSPORT jest dokonanie zakupu Artykułów Sportowych o wartości minimalnej 100 zł w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu lub sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl oraz dokonanie rejestracji na podstawie numeru paragonu fiskalnego na stronie internetowej www.intersport.pl  lub w sklepach Organizatora oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisach internetowych Spółki INTERSPORT Polska S.A. („Polityka prywatności”)

4.3 Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny zobowiązany jest podać niezbędne dane do założenia konta w Programie eKARTA tj: - imię, nazwisko,  dzień i miesiąc urodzenia, telefon komórkowy i/lub adres e-mail. Podany dzień i miesiąc urodzenia stanowią kod do zalogowania się na konto użytkownika oraz kod aktywacji  bonów eKARTA INTERSPORT w chwili zakupu. Ich przypomnienie lub zmiana nie będzie możliwa w sklepie.
W celu przystąpienia do Programu Uczestnik obligatoryjnie powinien potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności INTERSPORT.


4.4 Formularz Rejestracyjny powinien zostać uzupełniony osobiście przez Uczestnika Programu
w sposób kompletny i zgodny z prawdą,  a następnie wysłany za pośrednictwem Internetu.


4.5 Termin ważności paragonu, którego numer może zostać użyty w Formularzu Rejestracyjnym do rejestracji w Programie wynosi 90 dni licząc od daty wystawienia paragonu.


4.6 Właściwie dokonana i potwierdzona przez Uczestnika kodem weryfikacyjnym rejestracja, zawierająca dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora Programu postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie wprowadzona do systemu informatycznego i umieszczona w Bazie Danych Organizatora Programu. Kod weryfikacyjny, przesłany na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego niedoszłego Uczestnika, ważny jest do momentu wygaśnięcia sesji Formularza Rejestracyjnego. Brak potwierdzenia rejestracji kodem skutkuje tym, iż dane osobowe nie zostaną skutecznie umieszczone w Bazie Danych Organizatora, a tym samym eKARTA INTERSPORT nie zostanie aktywowana i klient nie będzie uprawniony do korzystania z Pakietu Korzyści.


4.7 Udział w Programie eKARTA INTERSPORT jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie eKARTA INTERSPORT w dowolnym momencie usuwając swoje dane za pomocą przycisku „Usuń Konto”.


4.8 Uczestnik Programu może posiadać w danym czasie tylko jedną eKARTĘ INTERSPORT.


4.9 Po dokonaniu rejestracji, Uczestnikowi zostanie przyznany numer elektronicznej spersonalizowanej eKARTY INTERSPORT, która jest aktywna zaraz po potwierdzeniu rejestracji.


4.10 Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z całego Pakietu Korzyści wynikającego
z posiadania eKARTY INTERSPORT od momentu otrzymania w formie elektronicznej lub wiadomości SMS potwierdzenia aktywacji jego eKARTY INTERSPORT.


4.11 Uczestnik Programu może udostępnić numer swojej eKARTY najbliższym członkom swojej rodziny
i na jednym koncie zbierać Bony.


4.12 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.


4.13 eKARTA INTERSPORT może być wykorzystywana do uzyskiwania Pakietu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


5. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW


5.1 Uczestnik rejestrując się do Programu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez INTERSPORT Polska S.A. w celu  prawidłowej realizacji Programu eKARTA INTERSPORT.  W procesie rejestracji Uczestnik akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin Programu. Uczestnik może wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o promocjach lub bonach eKARTA (m.in. bonu urodzinowego) przysługujących w ramach Programu – w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez e-mail i wiadomości SMS. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator Programu.


5.2. Zgody, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej, zostają udzielone poprzez zaznaczenie specjalnego pola
w Formularzu Rejestracyjnym i mogą zostać cofnięte przez Uczestnika Programu w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym.  Cofnięcie akceptacji Polityki Prywatności lub/i Regulaminu Programu  skutkuje rezygnacją  z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta jest równoznaczne
z usunięciem danych osobowych Uczestnika i cofnięciem wszystkich zgód. Organizator będzie przechowywał dane, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w celu  dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami a po okresie przedawnienia roszczeń wszystkie dane zostaną trwale usunięte. 


5.3 Udostępnienie danych Organizatorowi Programu przez Uczestnika w związku z uczestnictwem
w Programie eKARTA INTERSPORT ma charakter całkowicie dobrowolny. Akceptacja Polityki Prywatności
i Regulaminu Programu jest dobrowolna, stanowi jednak konieczny warunek przystąpienia do Programu.


5.4 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie
z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODOOrganizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO.


5.5 Dane osobowe Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT. Administratorem danych osobowych zawartych ww. Bazie jest Organizator Programu.


5.6 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdej zmianie swoich danych osobowych, poprzez aktualizację danych na Koncie Indywidualnym.


5.7 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: sklep@intersport.pl lub telefonicznie (+48 12 44 48 888) dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Uczestnik może również sam dokonać aktualizacji swoich danych osobowych na stronie www.intersport.pl po zalogowaniu się na swoim Koncie Indywidualnym.


5.8 Organizator Programu nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


6. ZASADY PRZYDZIELANIA BONÓW I RABATÓW


6.1 Po zarejestrowaniu się do Programu Uczestnikowi przysługuje:


a) Bon, który przyznawany jest po dokonaniu zakupów Artykułów Sportowych w sklepach INTERSPORT
w Polsce lub na www.intersport.pl z zastrzeżeniem pkt. 6.3 o łącznej minimalnej wartości 100 zł, jego wysokość zależy od kwoty dziennych zakupów z zastrzeżeniem wyłączenia naliczania Bonów od zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.


b) Stały rabat na wszystkie Usługi serwisowe oraz wypożyczenie nart i elektroniczną regulację wiązań dostępne w wybranych sklepach INTERSPORT w wysokości 15% liczony od ceny obowiązującej w sklepie;


c) Stały rabat na imprezy sportowe organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości 5%.


6.2 Wartość Bonu jest zmienna i uzależniona od łącznej sumy zakupów Artykułów Sportowych dokonanych
w jednym dniu, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zakupu posiadają tą sama datę zakupu (zakup Usług nie jest wliczany do dziennej wartości zakupów od której naliczany jest Bon).

-  do zakupów Artykułów Sportowych poniżej 100 zł Bon nie będzie naliczany;

-  zakupy Artykułów Sportowych o wartości od 100,00–199,99 zł premiowane są Bonem o stałej wartości 10 zł;

- zakupy Artykułów Sportowych o wartości równej lub wyższej od 200,00 zł premiowane są Bonem, którego wartość obliczana jest według wzoru: dzienna wartość zakupów x wartość procentowa uzależniona od łącznej kwoty dziennych zakupów. Przedziały zakupów i wartości procentowe przedstawia poniższa tabela:


Dzienna wartość zakupów 
(wg cen detalicznych brutto)

Wartości procentowe / kwota

od 100,00

do 199,99

10 zł

od 200,00

do 999,99

6%

od 1000,00

do 1499,99

7%

od 1500,00

do 1999,99

8%

od 2000,00

do 2999,99

9%

od 3000,00

do 14999,99

10%

powyżej 15000,00

15%6.3 Bony nie są naliczane od Artykułów Sportowych, które zakupione zostały w ramach przeceny, wyprzedaży, Promocji Ogólnej i Zniżki Cenowej. 


6.4 Organizator Programu zastrzega, iż w zależności od mechanizmu dodatkowych Promocji dla Uczestników Programu wielkość rabatów i wartość Bonów może się zmieniać, niemniej jednak zawsze na korzyść Klienta. Podczas specjalnych Promocji organizowanych dla Uczestników Programu, INTERSPORT Polska S.A. może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Bony lub zwiększać wielkość rabatów.


6.5 Wielkość przyznawanych Bonów za nabycie Artykułów Sportowych w ramach organizowanych dodatkowych Promocji dla Uczestników może być zmienna, ale nigdy nie mniejsza niż wskazana
w pkt. 6.2 z zastrzeżeniem pkt 6.3. Regulaminu Programu. Wysokość rabatu oraz mechanizm Promocji określa zawsze odrębny regulamin promocji.


6.6 Warunkiem otrzymania Bonu na Artykuły Sportowe jest podanie przy kasie w sklepie stacjonarnym numeru Bonu eKARTA, aktywowanie bonu za pomocą hasła do Indywidualnego Konta (dnia i miesiąca urodzin) lub
w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl zalogowanie się na Koncie Uczestnika
i dokonywania zakupów o wartości równej lub wyższej 100 zł z zastrzeżeniem wyłączenia od naliczania bonów zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3. 


6.7 W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu, Bon przyznawany jest
w 15 dniu od daty zakupów pod warunkiem, że nie dokonano zwrotu Artykułów Sportowych.


6.8 W przypadku zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora Programu pod adresem www.intersport.pl Bon przyznawany jest w 61 dniu od dnia odbioru towaru pod warunkiem że Uczestnik nie dokonał zwrotu Artykułów Sportowych lub wyraził chęci ich zwrócenia. W momencie zgłoszenia chęci zwrócenia przez Uczestnika któregokolwiek produktu generowanie całego Bonu jest wstrzymane. Odblokowanie Bonu następuje w przypadku:

- zwrotu towaru (w przypadku zwrotu części towarów Bon przeliczany jest na nowo wg zasady opisanej w par 6.2, a w przypadku zwrotu wszystkich produktów z paragonu Bon nie jest generowany).
- upływu czasu 40 dni od dnia zgłoszenia chęci zwrotu i braku zwrotu produktów (Uczestnik zgłosił chęć zwrotu towaru ale tego nie zrobił).


6.9 Bon jest ważny przez okres 90 dni od daty jego przyznania. Wyjątek stanowią bony promocyjne, których termin ważności określony jest odrębnym regulaminem. Jeżeli Uczestnik Programu nie zrealizuje Bonu
w terminie jego ważności, ulega on przeterminowaniu i nie może zostać zrealizowany.


6.10 System nalicza kwotę Bonu zaokrąglając jego wartość do pełnej złotówki wzwyż. Bon jest widoczny na Koncie Uczestnika w 15 dniu od daty dokonania zakupów w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym na www.intersport.pl Bon pojawia się na Koncie Uczestnika w 31 dniu od daty odbioru zakupów.


6.11 Bon może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie na zakup Artykułów Sportowych.


6.12 Informację o przyznaniu Bonu oraz powiadomienie na 5 dni przed upływem terminu jego ważności posiadacz eKARTY może otrzymywać SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem podania w formularzu rejestracyjnym poprawnego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.


6.13 W razie nie otrzymania informacji o wygenerowanym Bonie mailem lub/i sms należy sprawdzić na koncie indywidualnym Uczestnika poprawność danych i je zaktualizować lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta lub drogą e-mailową na adres sklep@intersport.pl


7. REALIZACJA BONÓW


7.1 W celu realizacji zakupów z użyciem Bonów w sklepach stacjonarnych należy zgłosić kasjerowi chęć ich wykorzystania przed dokonaniem płatności, a w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl należy zalogować się na koncie Uczestnika i wybrać z listy kod Bonu na ścieżce zakupowej.


7.2 Warunkiem koniecznym do zrealizowania Bonu jest podanie w sklepie stacjonarnym przy kasie jego kodu lub podanie numeru eKARTY, wówczas kasjer może sprawdzić jakie Bony Uczestnik posiada do realizacji. Klient może je wykorzystać podczas zakupów podając hasło, którym jest data urodzenia (równoznaczna z tą podaną podczas rejestracji).

7.3 Przy realizacji Bonu wartość zakupów musi być większa od wartości Bonu o minimum 1 zł. Okaziciel Bonu dopłaca odpowiednią różnicę pomiędzy wartością zakupów, a wartością Bonu.


7.4 Posiadacz eKARTY może wykorzystać dowolną ilości Bonów przypisanych do jego eKARTY przy zakupie lub wskazać, który z Bonów chce wykorzystać.


7.5. Bon jest niepodzielny i nie może być dzielony na mniejsze wartości. Bon musi być wykorzystany
w całości tylko jeden raz do jednego paragonu.


7.6 Bon może być realizowany również na produkty objęte promocją i wyprzedażą jeśli regulamin innej promocji organizowanej przez Organizatora Programu nie stanowi inaczej.


7.7 Duplikat Bonu w formie elektronicznej (widoczny na koncie klienta) przyznawany jest Uczestnikom Programu, którzy zgłosili towar do reklamacji i została ona rozstrzygnięta na ich korzyść oraz
w przypadku zwrotu/wymiany towaru, który był zakupiony przy wykorzystaniu Bonu. Bon ten jest generowany automatycznie na Koncie Uczestnika w czasie maksymalnie 24 godzin.


7.8 W przypadku zwrotu wszystkich produktów na paragonie - Uczestnik otrzyma zwrot całości Bonu,
w przypadku zwrotu jednego lub kilku produktów i jednego lub kilku Bonów kwota nowego Bonu może różnić się od kwoty wykorzystanych Bonów. Kwota nowego Bonu jest obliczana wg wzoru X/Y*Z, gdzie: X - to sumaryczna wartość korekty; Y - to wartość korygowanego paragonu; Z - to sumaryczna wartość Bonów zastosowanych do korygowanego paragonu.


8. KONTO INDYWIDUALNE


8.1 Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego konta na stronie internetowej www.intersport.pl


8.2 Aby zalogować się na Koncie Indywidualnym Uczestnik powinien wpisać imię, nazwisko, dzień
i miesiąc urodzenia,  adres email lub numer telefonu lub numer eKARTY INTERSPORT.


8.3 Konto Indywidualne zapewnia Uczestnikowi:

a) podgląd dokonanych z wykorzystaniem eKARTY INTERSPORT zakupów w sklepach Organizatora;

b) podgląd przyznanych, wykorzystanych i niewykorzystanych Bonów;

c) wgląd i możliwość aktualizacji danych osobowych.


9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE


9.1 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek
z tym związanych kosztów.


9.2 Uczestnik jest zobowiązany o rezygnacji poinformować Organizatora pisemnie na adres Organizatora Programu lub na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: sklep@intersport.pl


9.3 Rezygnacja oznacza usunięcie Konta Uczestnika Programu polegające na anominizacji, dezaktywację eKARTY INTERSPORT, niemożność skorzystania z Bonów i całego Pakietu Korzyści.


9.4 Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również zgody na otrzymywanie informacji handlowej – w rozumieniu pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym.


9.5 Z uwagi na fakt, że Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.


9.6 Uczestnik może również zostać wykluczony z Programu jeżeli nie dokona żadnych zakupów
w okresie 2 lat.


10. REKLAMACJE


10.1 Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu eKARTA INTERSPORT, przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.


10.2 Reklamacje można składać telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pisemnie na adres Organizatora Programu lub drogą elektroniczną na adres: sklep@intersport.pl


10.3 Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę
i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, nr eKARTY INTERSPORT, adres e-mail).


10.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator Programu otrzymał reklamację.


10.5 W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator Programu poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Uczestnika.


10.6 Prawo do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani w żaden sposób nie wyłącza/ogranicza jego praw wynikających z przepisów o rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora Programu w każdym czasie.


11.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator Programu powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu
w sklepach INTERSPORT, na stronie internetowej Programu www.intersport.pl lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi Programu.


11.3 Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie
w każdym czasie.


11.4 Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 48 godzin od końca dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 11.2 powyżej.


11.5 Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu eKARTA INTERSPORT oraz Pakietu Korzyści. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta. Pkt. 11.3 stosuje się odpowiednio.


11.6 Organizator Programu zastrzega sobie również prawo zawieszenia lub zakończenia Programu
w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu. Niemniej jednak Bony przyznane Uczestnikom przed datą zakończenia programu będą mogły zostać wykorzystane po jego zakończeniu w terminach obowiązywania Bonów.


11.7 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 11.6 powyżej, Organizator Programu zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności
z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu www.intersport.pl


11.8 Niniejszy Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT wchodzi w życie w dniu 30.03.2020 roku i tym samym zastępuje dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego eKARTA INTERSPORT.


Udostępnij:

 Facebook

Komentarze

Dodaj komentarz

* wymagane pola