REG: Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INTERSPORT.PL obowiązujący od dnia 30.03.2020 do dnia 20.06.2020 >

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INTERSPORT.PL obowiązujący do stycznia 2023 >


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia stycznia 2023 r.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INTERSPORT.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.intersport.pl, prowadzony jest przez Spółkę INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („INTERSPORT”), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000216182, nr NIP 676-001-65-53, nr Regon 0039000187, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 3 413 070 zł, posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@intersport.pl, tel. +48 12 444 88 88 która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep” lub „INTERSPORT”.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin określa w szczególności:

a.  Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b.  Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c.  Tryb postępowania reklamacyjnego.


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1.  Sklep internetowy INTERSPORT działający pod adresem https//www.intersport.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych, nowych artykułów sportowych sprzedawanych również w salonach INTERSPORT, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2.  Zakupy w Sklepie internetowym INTERSPORT mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.intersport.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia, oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.  Klient może również dokonać zakupów poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

2.3.  W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c)  podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.5.  W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2.4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt 2.4 regulaminu. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.6.  Składając zamówienie (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www), Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminem sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

2.7.  Sklep internetowy INTERSPORT przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  Istnieje również możliwość złożenia zamówienia telefonicznego za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

2.8.  Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.  System operacyjny: Windows, MacOS, Chrome OS, Linux, iOS, Android, Firefox OS

b. Przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript, w tym:

  • Chrome (min. wersja 23)
  • Edge (dowolna wersja)
  • Firefox (min. wersja 21)
  • Opera (min. wersja 15)
  • Chrome for Android (min. Android 6.0)
  • iOS Safari (min. wersja 6)
  • Samsung Internet (min. wersja 4)
  • Opera Mobile  (min. wersja 72)
  • Android Browser  (min. wersja 4.4.4)

2.9.  Zamówienia w sklepie internetowym INTERSPORT są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego INTERSPORT obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10.  Ceny podawane w sklepie internetowym INTERSPORT są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. INTERSPORT Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

2.11.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

2.12.  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

2.13.  Dla Klientów posiadających konto w sklepie internetowym faktura do paragonu dostępna jest po zalogowaniu w panelu Spółka INTERSPORT Polska S.A. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT do paragonu. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

2.14.  Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest uprawniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, na co Klient nie musi wyrażać zgody. Klient jest uprawniony a nie zobowiązany do wypełnienia ankiety.

2.15.  Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2.16.  Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

2.17. Sprzedawca, wykonując obowiązek wynikający z art. 12a ustawy o prawach konsumenta, przedstawia ogólne informacje, dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami. Parametry plasowania >3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1.  Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a.  odbiór osobisty we wskazanym salonie INTERSPORT (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

b.  dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c.  dostawa do paczkomatów InPost (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

3.2.  INTERSPORT Polska S.A. będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia w możliwie najkrótszym terminie od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.3.  Realizacja zamówienia z formą płatności „przedpłata” następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku INTERSPORT Polska S.A. W momencie przygotowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.

3.4.  W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisać w obecności Kuriera protokół szkody, oraz powinien niezwłocznie powiadomić INTERSPORT Polska S.A. telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego INTERSPORT Polska S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@intersport.pl

3.5.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a oraz pkt 3.1.c, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.6.  Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie INTERSPORT, jest okazanie dowodu tożsamości, podanie numeru zamówienia oraz podanie kodu PIN otrzymanego mailem lub smsem. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

3.7.  Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.8.   Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek niż 30kg do pierwszych drzwi.

3.9.  W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://www.intersport.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest komunikacja drogą mailową lub telefoniczną.

W ramach informacji o przebiegu procesu zamówienia (statusy) Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

• Potwierdzenie złożenia zamówienia - W momencie wpłynięcia zamówienia do Klient, otrzymuje on informację potwierdzającą złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu INTERSPORT w którym zamówienie zostanie odebrane.

• Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie.

• Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

• Częściowa kompletacja zamówienia/brak towaru - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie jego modyfikacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

• Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz zawierający informacje o przesyłce.

• Zamówienie gotowe do odbioru  - W momencie przygotowania towaru od odbioru w wybranym przez Klienta salonie stacjonarnym, Klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie o możliwości odbioru towaru z kodem PIN niezbędnym do odbioru zamówienia. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

• Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku wpłaty, kupujący otrzymuje stosowną informację.


4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, zaś w przypadku Kupującego będącemu konsumentem na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.2.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu INTERSPORT Polska S.A. widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.  

4.3.  Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

4.4.  Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego prawa.

4.5.  Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.


5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1.  Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 5.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: INTERSPORT, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki lub email sklep@intersport.pl oraz odesłać towar na adres „INTERSPORT Polska S.A., Cholerzyn 382, 32-060 Liszki” Wypełnione oświadczenie wraz z towarem może zostać również zwrócone w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista salonów dostępna jest pod adresem: http://www.intersport.pl/sklepy

5.2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

5.3.  W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany na adres siedziby firmy INTERSPORT Polska S.A., Cholerzyn 382, 32-060 Liszki lub oddać towar osobiście w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.4.  Zwracane towary powinny być kompletne i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.5.  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6.  Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.7. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.7.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

5.7.2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

5.7.3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedającym korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.7.4. złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to również źródło informacji odnośnie do form pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Konsumentami. 

5.8. Zawarte w niniejszym punkcie przepisy dotyczące Konsumenta, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


6. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1.  Klient zakładając konto w Sklepie i podając swoje dane osobowe akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin sklepu internetowego INTERSPORT.

6.2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia internetowego lub udzielenia odpowiedzi na pytanie do chwili zakończenia procesu sprzedaży: w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.

6.3.  Administratorem danych osobowych jest INTERSPORT Polska S.A. ("INTERSPORT") z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”).

6.4.  Odbiorcami przetwarzanych przez INTERSPORT danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień internetowych oraz systemów teleinformatycznych. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6.5.  W związku z przetwarzaniem przez INTERSPORT danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw można składać do powołanego przez INTERSPORT Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo@intersport.pl

6.6.  W związku z uprawnieniami Klienta wynikającymi z rękojmi za wady towaru, które zostały opisane w art. 556 i następne kodeksu cywilnego oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za zgodność towaru z umową wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta oraz obowiązkami fiskalnymi INTERSPORT, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 8 lat od zakończenia procesu sprzedażowego.

6.7.  Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.8.  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Klienta witryny INTERSPORT wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klienta może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez INTERSPORT znajdują się w Polityce Prywatności na www.intersport.pl.

6.9.  INTERSPORT nie będzie udostępniał bez zgody Klienta dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.10.   Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a.  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

b.  posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych wymienionych w pkt 2.8 regulaminu

c.  posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d.  posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

e.  posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce.

6.11.  INTERSPORT informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt. 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.


7. PROMOCJE

7.1.  Sklep internetowy organizuje specjalne Promocje dla zarejestrowanych użytkowników.

7.2.  Podanie niepoprawnych/błędnych danych podczas rejestracji może skutkować niedostępnością Promocji.

7.3.  Kody generowane w trakcie Promocji mają określoną ważność. Ich przedłużenie nie jest możliwe w systemie.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  INTERSPORT zastrzega sobie prawo do:

a.  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b.  wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego INTERSPORT, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c.  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego INTERSPORT,

d.  przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

8.2.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. 

8.3.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4.  W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta na numer (+4812 44 48 888) lub na adres e-mail: sklep@intersport.pl

8.5.  Do zamówień dokonanych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mają zastosowanie zapisy poprzedniego regulaminu.


Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy >


Lista sklepów stacjonarnych INTESPORT Polska S.A. 
Koszty związane z wyborem form dostawy.


Link: regulaminy promocji

Udostępnij:

 Facebook

Komentarze

Dodaj komentarz

* wymagane pola