• Darmowa dostawa od 100zł
 • Darmowy odbiór i zwrot w salonie
 • Możliwość zapłaty w ratach

Pomoc

Regulaminy promocji programu eKARTA INTERSPORT

Nazwa promocjiLink do regulaminu
REGULAMIN PROMOCJI „Wygodna Rejestracja” od 31.12.2018 do 31.03.2019 regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Urodzinowa”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „Wygodna Rejestracja”regulamin (PDF)

Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 30.03.2020 r.

 Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 30.03.2020 r..


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Organizatorem Programu eKARTA INTERSPORT jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 3 038 070,00 zł, NIP 676-001-65-53.


1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu eKARTA INTERSPORT (dalej: Program),
a w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem oraz korzyści, które wynikają
z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT.


1.3 Program eKARTA INTERSPORT jest dobrowolnym programem lojalnościowym działającym tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1.4 Uczestnicy Programu w zależności od ich aktywności w Programie eKARTA INTERSPORT mają prawo do określonego Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT.


2. DEFINICJE

2.1 Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:


 • ORGANIZATOR PROGRAMU - INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki;
 • PROGRAM eKARTA INTERSPORT lub PROGRAM - program przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu eKARTA INTERSPORT, adresowany do klientów Programu, którym będzie przyznawany Pakiet Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie eKARTA INTERSPORT. Regulamin uwzględnia współpracę
  z Partnerami w celu wzbogacania Programu eKARTA INTERSPORT o nowe korzyści;
 • REGULAMIN PROGRAMU - niniejszy regulamin Programu eKARTA INTERSPORT, który definiuje prawa
  i obowiązki Uczestnika w Programie eKARTA INTERSPORT, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu eKARTA INTERSPORT;
 • UCZESTNIK lub POSIADACZ eKARTY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca regularny udział w Programie eKARTA INTERSPORT na zasadach przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie programu;
 • eKARTA INTERSPORT – elektroniczna karta z indywidualnym numerem Uczestnika przyznawana przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT;
 • FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz zgłoszeniowy do Programu eKARTA INTERSPORT udostępniany przez Organizatora Programu za pośrednictwem Internetu na stronie www.intersport.pl lub w miejscach przeznaczonych do rejestracji Uczestników w sklepach tzw. infokioskach lub komputerach sklepowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowiący wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu eKARTA INTERSPORT, jako Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT.
 • KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto na stronie internetowej www.intersport.pl  zawierające informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych Bonach, rabatach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;
 • PAKIET KORZYŚCI - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora Programu lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług i inne;
 • ARTYKUŁY SPORTOWE LUB USŁUGI - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie uprawnia do korzystania z Pakietu Korzyści;
 • BON – Bon wartościowy wyrażony w PLN uprawniający do obniżenia kwoty rachunku w sklepach Organizatora Programu o wartość bonu;
 • DZIENNE ZAKUPY – łączna wartość wszystkich zakupów Artykułów Sportowych dokonana w ciągu jednego dnia (pod warunkiem, że na dokumentach widnieje ta sama data zakupu) w sklepach INTERSPORT na terenie RP, zakup usług nie jest wliczany do łącznej wartości dziennych zakupów;
 • BAZA DANYCH ORGANIZATORA - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie eKARTA INTERSPORT, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   w celu realizacji Programu;
 • PARTNER - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści i który jest wskazany na stronie internetowej www.intersport.pl
 • PROMOCJA OGÓLNA – to rodzaj promocji kierowany do wszystkich klientów (Uczestników Programu i klientów nie będących uczestnikami Programu) polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.
 • PROMOCJA DLA UCZESTNIKA – to rodzaj promocji kierowany wyłącznie do Uczestników Programu polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.
 • PRZECENA – to bezpośrednia obniżka ceny na metce produktu, widoczna jest wówczas cena pierwotna i cena obniżona.
 • ZNIŻKA CENOWA – to jednorazowa indywidualna bezpośrednia obniżka ceny przy kasie udzielona przez kasjera lub kierownika sklepu.
 • BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dział powołany przez Organizatora Programu w celu jak najlepszej obsługi Programu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 9:00 - 17:00, w soboty w godz. 9:00 - 15:00, koszt połączenia z numerem Biura Obsługi Klienta równy stawce operatora, dedykowane numery telefoniczne
  +48 801 500 502 z telefonów stacjonarnych oraz +48 12 44 48 888 z telefonów komórkowych.


3. PAKIET KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU eKARTA INTERSPORT


3.1 BONY. Każde Dzienne Zakupy Artykułów Sportowych z wykluczeniem produktów przecenionych dokonane w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A., których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.intersport.pl  oraz w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl  o wartości równej lub wyższej niż 100 zł premiowane są Bonem o określonej wartości do wykorzystania na kolejne zakupy Artykułów Sportowych w sieci sklepów INTERSPORT Polska SA, w tym również w sklepie internetowym www.intersport.pl Wartość Bonu naliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.2 niniejszego regulaminu
i z zastrzeżeniem, że nie będą premiowane wydaniem Bonu zakupy Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.


3.2 RABAT NA USŁUGI. Stały rabat na usługi oraz na imprezy organizowane przez INTERSPORT Polska S.A.
w wysokości określonej w pkt. 6.1 Regulaminu Programu.


3.3 PAMIĘĆ PARAGONU. Zestawienie wszystkich zakupów (paragonów) na indywidualnym koncie Uczestnika
z możliwością dostępu do niego w każdej chwili przez Internet. Możliwość dokonania zwrotu produktów bez konieczności oddania paragonu w wersji drukowanej, wystarczy sam numer paragonu i data zakupu, które są widoczne na koncie Uczestnika.


3.4 INFORMACJE O PROMOCJACH. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i wyprzedażach za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej i elektronicznej (sms, poczta e-mail, aplikacja mobilna).


3.5 IMPREZY. Zaproszenie do uczestnictwa w imprezach i promocjach organizowanych tylko dla Uczestników Programu.


3.6 Pakiet Korzyści dla Uczestników Programu może zostać poszerzony o dodatkowe Korzyści; o jego poszerzeniu Organizator Programu poinformuje na stronie www.intersport.pl


4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU eKARTA INTERSPORT


4.1 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 Warunkiem przystąpienia do Programu eKARTA INTERSPORT jest dokonanie zakupu Artykułów Sportowych o wartości minimalnej 100 zł w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu lub sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl oraz dokonanie rejestracji na podstawie numeru paragonu fiskalnego na stronie internetowej www.intersport.pl  lub w sklepach Organizatora oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisach internetowych Spółki INTERSPORT Polska S.A. („Polityka prywatności”)

4.3 Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny zobowiązany jest podać niezbędne dane do założenia konta w Programie eKARTA tj: - imię, nazwisko,  dzień i miesiąc urodzenia, telefon komórkowy i/lub adres e-mail. Podany dzień i miesiąc urodzenia stanowią kod do zalogowania się na konto użytkownika oraz kod aktywacji  bonów eKARTA INTERSPORT w chwili zakupu. Ich przypomnienie lub zmiana nie będzie możliwa w sklepie.
W celu przystąpienia do Programu Uczestnik obligatoryjnie powinien potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności INTERSPORT.


4.4 Formularz Rejestracyjny powinien zostać uzupełniony osobiście przez Uczestnika Programu
w sposób kompletny i zgodny z prawdą,  a następnie wysłany za pośrednictwem Internetu.


4.5 Termin ważności paragonu, którego numer może zostać użyty w Formularzu Rejestracyjnym do rejestracji w Programie wynosi 90 dni licząc od daty wystawienia paragonu.


4.6 Właściwie dokonana i potwierdzona przez Uczestnika kodem weryfikacyjnym rejestracja, zawierająca dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora Programu postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie wprowadzona do systemu informatycznego i umieszczona w Bazie Danych Organizatora Programu. Kod weryfikacyjny, przesłany na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego niedoszłego Uczestnika, ważny jest do momentu wygaśnięcia sesji Formularza Rejestracyjnego. Brak potwierdzenia rejestracji kodem skutkuje tym, iż dane osobowe nie zostaną skutecznie umieszczone w Bazie Danych Organizatora, a tym samym eKARTA INTERSPORT nie zostanie aktywowana i klient nie będzie uprawniony do korzystania z Pakietu Korzyści.


4.7 Udział w Programie eKARTA INTERSPORT jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie eKARTA INTERSPORT w dowolnym momencie usuwając swoje dane za pomocą przycisku „Usuń Konto”.


4.8 Uczestnik Programu może posiadać w danym czasie tylko jedną eKARTĘ INTERSPORT.


4.9 Po dokonaniu rejestracji, Uczestnikowi zostanie przyznany numer elektronicznej spersonalizowanej eKARTY INTERSPORT, która jest aktywna zaraz po potwierdzeniu rejestracji.


4.10 Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z całego Pakietu Korzyści wynikającego
z posiadania eKARTY INTERSPORT od momentu otrzymania w formie elektronicznej lub wiadomości SMS potwierdzenia aktywacji jego eKARTY INTERSPORT.


4.11 Uczestnik Programu może udostępnić numer swojej eKARTY najbliższym członkom swojej rodziny
i na jednym koncie zbierać Bony.


4.12 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.


4.13 eKARTA INTERSPORT może być wykorzystywana do uzyskiwania Pakietu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


5. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW


5.1 Uczestnik rejestrując się do Programu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez INTERSPORT Polska S.A. w celu  prawidłowej realizacji Programu eKARTA INTERSPORT.  W procesie rejestracji Uczestnik akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin Programu. Uczestnik może wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o promocjach lub bonach eKARTA (m.in. bonu urodzinowego) przysługujących w ramach Programu – w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez e-mail i wiadomości SMS. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator Programu.


5.2. Zgody, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej, zostają udzielone poprzez zaznaczenie specjalnego pola
w Formularzu Rejestracyjnym i mogą zostać cofnięte przez Uczestnika Programu w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym.  Cofnięcie akceptacji Polityki Prywatności lub/i Regulaminu Programu  skutkuje rezygnacją  z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta jest równoznaczne
z usunięciem danych osobowych Uczestnika i cofnięciem wszystkich zgód. Organizator będzie przechowywał dane, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w celu  dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami a po okresie przedawnienia roszczeń wszystkie dane zostaną trwale usunięte. 


5.3 Udostępnienie danych Organizatorowi Programu przez Uczestnika w związku z uczestnictwem
w Programie eKARTA INTERSPORT ma charakter całkowicie dobrowolny. Akceptacja Polityki Prywatności
i Regulaminu Programu jest dobrowolna, stanowi jednak konieczny warunek przystąpienia do Programu.


5.4 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie
z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODOOrganizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO.


5.5 Dane osobowe Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT. Administratorem danych osobowych zawartych ww. Bazie jest Organizator Programu.


5.6 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdej zmianie swoich danych osobowych, poprzez aktualizację danych na Koncie Indywidualnym.


5.7 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: sklep@intersport.pl lub telefonicznie (+48 12 44 48 888) dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Uczestnik może również sam dokonać aktualizacji swoich danych osobowych na stronie www.intersport.pl po zalogowaniu się na swoim Koncie Indywidualnym.


5.8 Organizator Programu nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


6. ZASADY PRZYDZIELANIA BONÓW I RABATÓW


6.1 Po zarejestrowaniu się do Programu Uczestnikowi przysługuje:


a) Bon, który przyznawany jest po dokonaniu zakupów Artykułów Sportowych w sklepach INTERSPORT
w Polsce lub na www.intersport.pl z zastrzeżeniem pkt. 6.3 o łącznej minimalnej wartości 100 zł, jego wysokość zależy od kwoty dziennych zakupów z zastrzeżeniem wyłączenia naliczania Bonów od zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.


b) Stały rabat na wszystkie Usługi serwisowe oraz wypożyczenie nart i elektroniczną regulację wiązań dostępne w wybranych sklepach INTERSPORT w wysokości 15% liczony od ceny obowiązującej w sklepie;


c) Stały rabat na imprezy sportowe organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości 5%.


6.2 Wartość Bonu jest zmienna i uzależniona od łącznej sumy zakupów Artykułów Sportowych dokonanych
w jednym dniu, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zakupu posiadają tą sama datę zakupu (zakup Usług nie jest wliczany do dziennej wartości zakupów od której naliczany jest Bon).

-  do zakupów Artykułów Sportowych poniżej 100 zł Bon nie będzie naliczany;

-  zakupy Artykułów Sportowych o wartości od 100,00–199,99 zł premiowane są Bonem o stałej wartości 10 zł;

- zakupy Artykułów Sportowych o wartości równej lub wyższej od 200,00 zł premiowane są Bonem, którego wartość obliczana jest według wzoru: dzienna wartość zakupów x wartość procentowa uzależniona od łącznej kwoty dziennych zakupów. Przedziały zakupów i wartości procentowe przedstawia poniższa tabela:


Dzienna wartość zakupów 
(wg cen detalicznych brutto)

Wartości procentowe / kwota

od 100,00

do 199,99

10 zł

od 200,00

do 999,99

6%

od 1000,00

do 1499,99

7%

od 1500,00

do 1999,99

8%

od 2000,00

do 2999,99

9%

od 3000,00

do 14999,99

10%

powyżej 15000,00

15%6.3 Bony nie są naliczane od Artykułów Sportowych, które zakupione zostały w ramach przeceny, wyprzedaży, Promocji Ogólnej i Zniżki Cenowej oraz produktów posiadających w karcie produktu informację ”Dostępne tylko online”.


6.4 Organizator Programu zastrzega, iż w zależności od mechanizmu dodatkowych Promocji dla Uczestników Programu wielkość rabatów i wartość Bonów może się zmieniać, niemniej jednak zawsze na korzyść Klienta. Podczas specjalnych Promocji organizowanych dla Uczestników Programu, INTERSPORT Polska S.A. może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Bony lub zwiększać wielkość rabatów.


6.5 Wielkość przyznawanych Bonów za nabycie Artykułów Sportowych w ramach organizowanych dodatkowych Promocji dla Uczestników może być zmienna, ale nigdy nie mniejsza niż wskazana
w pkt. 6.2 z zastrzeżeniem pkt 6.3. Regulaminu Programu. Wysokość rabatu oraz mechanizm Promocji określa zawsze odrębny regulamin promocji.


6.6 Warunkiem otrzymania Bonu na Artykuły Sportowe jest podanie przy kasie w sklepie stacjonarnym numeru Bonu eKARTA, aktywowanie bonu za pomocą hasła do Indywidualnego Konta (dnia i miesiąca urodzin) lub
w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl zalogowanie się na Koncie Uczestnika
i dokonywania zakupów o wartości równej lub wyższej 100 zł z zastrzeżeniem wyłączenia od naliczania bonów zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3. 


6.7 W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu, Bon przyznawany jest
w 15 dniu od daty zakupów pod warunkiem, że nie dokonano zwrotu Artykułów Sportowych.


6.8 W przypadku zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora Programu pod adresem www.intersport.pl Bon przyznawany jest w 61 dniu od dnia odbioru towaru pod warunkiem że Uczestnik nie dokonał zwrotu Artykułów Sportowych lub wyraził chęci ich zwrócenia. W momencie zgłoszenia chęci zwrócenia przez Uczestnika któregokolwiek produktu generowanie całego Bonu jest wstrzymane. Odblokowanie Bonu następuje w przypadku:

- zwrotu towaru (w przypadku zwrotu części towarów Bon przeliczany jest na nowo wg zasady opisanej w par 6.2, a w przypadku zwrotu wszystkich produktów z paragonu Bon nie jest generowany).
- upływu czasu 40 dni od dnia zgłoszenia chęci zwrotu i braku zwrotu produktów (Uczestnik zgłosił chęć zwrotu towaru ale tego nie zrobił).


6.9 Bon jest ważny przez okres 90 dni od daty jego przyznania. Wyjątek stanowią bony promocyjne, których termin ważności określony jest odrębnym regulaminem. Jeżeli Uczestnik Programu nie zrealizuje Bonu
w terminie jego ważności, ulega on przeterminowaniu i nie może zostać zrealizowany.


6.10 System nalicza kwotę Bonu zaokrąglając jego wartość do pełnej złotówki wzwyż. Bon jest widoczny na Koncie Uczestnika w 15 dniu od daty dokonania zakupów w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym na www.intersport.pl Bon pojawia się na Koncie Uczestnika w 31 dniu od daty odbioru zakupów.


6.11 Bon może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie na zakup Artykułów Sportowych.


6.12 Informację o przyznaniu Bonu oraz powiadomienie na 5 dni przed upływem terminu jego ważności posiadacz eKARTY może otrzymywać SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem podania w formularzu rejestracyjnym poprawnego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.


6.13 W razie nie otrzymania informacji o wygenerowanym Bonie mailem lub/i sms należy sprawdzić na koncie indywidualnym Uczestnika poprawność danych i je zaktualizować lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta lub drogą e-mailową na adres sklep@intersport.pl


7. REALIZACJA BONÓW


7.1 W celu realizacji zakupów z użyciem Bonów w sklepach stacjonarnych należy zgłosić kasjerowi chęć ich wykorzystania przed dokonaniem płatności, a w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl należy zalogować się na koncie Uczestnika i wybrać z listy kod Bonu na ścieżce zakupowej.


7.2 Warunkiem koniecznym do zrealizowania Bonu jest podanie w sklepie stacjonarnym przy kasie jego kodu lub podanie numeru eKARTY, wówczas kasjer może sprawdzić jakie Bony Uczestnik posiada do realizacji. Klient może je wykorzystać podczas zakupów podając hasło, którym jest data urodzenia (równoznaczna z tą podaną podczas rejestracji).

7.3 Przy realizacji Bonu wartość zakupów musi być większa od wartości Bonu o minimum 1 zł. Okaziciel Bonu dopłaca odpowiednią różnicę pomiędzy wartością zakupów, a wartością Bonu.


7.4 Posiadacz eKARTY może wykorzystać dowolną ilości Bonów przypisanych do jego eKARTY przy zakupie lub wskazać, który z Bonów chce wykorzystać.


7.5. Bon jest niepodzielny i nie może być dzielony na mniejsze wartości. Bon musi być wykorzystany
w całości tylko jeden raz do jednego paragonu.


7.6 Bon może być realizowany również na produkty objęte promocją i wyprzedażą jeśli regulamin innej promocji organizowanej przez Organizatora Programu nie stanowi inaczej.


7.7 Duplikat Bonu w formie elektronicznej (widoczny na koncie klienta) przyznawany jest Uczestnikom Programu, którzy zgłosili towar do reklamacji i została ona rozstrzygnięta na ich korzyść oraz
w przypadku zwrotu/wymiany towaru, który był zakupiony przy wykorzystaniu Bonu. Bon ten jest generowany automatycznie na Koncie Uczestnika w czasie maksymalnie 24 godzin.


7.8 W przypadku zwrotu wszystkich produktów na paragonie - Uczestnik otrzyma zwrot całości Bonu,
w przypadku zwrotu jednego lub kilku produktów i jednego lub kilku Bonów kwota nowego Bonu może różnić się od kwoty wykorzystanych Bonów. Kwota nowego Bonu jest obliczana wg wzoru X/Y*Z, gdzie: X - to sumaryczna wartość korekty; Y - to wartość korygowanego paragonu; Z - to sumaryczna wartość Bonów zastosowanych do korygowanego paragonu.


8. KONTO INDYWIDUALNE


8.1 Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego konta na stronie internetowej www.intersport.pl


8.2 Aby zalogować się na Koncie Indywidualnym Uczestnik powinien wpisać imię, nazwisko, dzień
i miesiąc urodzenia,  adres email lub numer telefonu lub numer eKARTY INTERSPORT.


8.3 Konto Indywidualne zapewnia Uczestnikowi:

a) podgląd dokonanych z wykorzystaniem eKARTY INTERSPORT zakupów w sklepach Organizatora;

b) podgląd przyznanych, wykorzystanych i niewykorzystanych Bonów;

c) wgląd i możliwość aktualizacji danych osobowych.


9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE


9.1 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek
z tym związanych kosztów.


9.2 Uczestnik jest zobowiązany o rezygnacji poinformować Organizatora pisemnie na adres Organizatora Programu lub na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: sklep@intersport.pl


9.3 Rezygnacja oznacza usunięcie Konta Uczestnika Programu polegające na anominizacji, dezaktywację eKARTY INTERSPORT, niemożność skorzystania z Bonów i całego Pakietu Korzyści.


9.4 Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również zgody na otrzymywanie informacji handlowej – w rozumieniu pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym.


9.5 Z uwagi na fakt, że Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.


9.6 Uczestnik może również zostać wykluczony z Programu jeżeli nie dokona żadnych zakupów
w okresie 2 lat.


10. REKLAMACJE


10.1 Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu eKARTA INTERSPORT, przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.


10.2 Reklamacje można składać telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pisemnie na adres Organizatora Programu lub drogą elektroniczną na adres: sklep@intersport.pl


10.3 Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę
i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, nr eKARTY INTERSPORT, adres e-mail).


10.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator Programu otrzymał reklamację.


10.5 W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator Programu poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Uczestnika.


10.6 Prawo do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani w żaden sposób nie wyłącza/ogranicza jego praw wynikających z przepisów o rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora Programu w każdym czasie.


11.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator Programu powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu
w sklepach INTERSPORT, na stronie internetowej Programu www.intersport.pl lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi Programu.


11.3 Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie
w każdym czasie.


11.4 Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 48 godzin od końca dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 11.2 powyżej.


11.5 Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu eKARTA INTERSPORT oraz Pakietu Korzyści. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta. Pkt. 11.3 stosuje się odpowiednio.


11.6 Organizator Programu zastrzega sobie również prawo zawieszenia lub zakończenia Programu
w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu. Niemniej jednak Bony przyznane Uczestnikom przed datą zakończenia programu będą mogły zostać wykorzystane po jego zakończeniu w terminach obowiązywania Bonów.


11.7 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 11.6 powyżej, Organizator Programu zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności
z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu www.intersport.pl


11.8 Niniejszy Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT wchodzi w życie w dniu 30.03.2020 roku i tym samym zastępuje dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego eKARTA INTERSPORT.


Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INTERSPORT.PL obowiązujący od dnia 30.03.2020 do dnia 20.06.2020 >

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2020r.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INTERSPORT.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.intersport.pl, prowadzony jest przez Spółkę INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („INTERSPORT”), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000216182, nr NIP 676-001-65-53, nr Regon 0039000187, o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 3 038 070,00 zł, posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@intersport.pl, która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep” lub „INTERSPORT”. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin określa w szczególności:

a.  Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b.  Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c.  Tryb postępowania reklamacyjnego.


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1.  Sklep internetowy INTERSPORT działający pod adresem https//www.intersport.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych, nowych artykułów sportowych sprzedawanych również w salonach INTERSPORT, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2.  Zakupy w Sklepie internetowym INTERSPORT mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.intersport.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia, oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.  Klient może również dokonać zakupów poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

2.3.  W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c)  podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.5.  W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2.4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt 2.4 regulaminu. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.6.  Składając zamówienie (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www), Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminem sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

2.7.  Sklep internetowy INTERSPORT przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  Istnieje również możliwość złożenia zamówienia telefonicznego za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

2.8.  Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.  System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b.  Procesor: 1 GHz

c.  RAM: 1 GB pamięci RAM

d.  Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e.  Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f.  Sterowanie: klawiatura, mysz

g.  Opcjonalnie: słuchawki

h.  Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i.  Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

2.9.  Zamówienia w sklepie internetowym INTERSPORT są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego INTERSPORT obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10.  Ceny podawane w sklepie internetowym INTERSPORT są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. INTERSPORT Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

2.11.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

2.12.  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

2.13.  Dla Klientów posiadających konto w sklepie internetowym faktura do paragonu dostępna jest po zalogowaniu w panelu Spółka INTERSPORT Polska S.A. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT do paragonu. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

2.14.  Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest uprawniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, na co Klient nie musi wyrażać zgody. Klient jest uprawniony a nie zobowiązany do wypełnienia ankiety.

2.15.  Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2.16.  Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.


3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1.  Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a.  odbiór osobisty we wskazanym salonie INTERSPORT (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

b.  dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c.  dostawa do paczkomatów InPost (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

3.2.  INTERSPORT Polska S.A. będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia w możliwie najkrótszym terminie od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.3.  Realizacja zamówienia z formą płatności „przedpłata” następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku INTERSPORT Polska S.A. W momencie przygotowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.

3.4.  W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisać w obecności Kuriera protokół szkody, oraz powinien niezwłocznie powiadomić INTERSPORT Polska S.A. telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego INTERSPORT Polska S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@intersport.pl

3.5.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a oraz pkt 3.1.c, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.6.  Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie INTERSPORT, jest okazanie dowodu tożsamości, podanie numeru zamówienia oraz podanie kodu PIN otrzymanego mailem lub smsem. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

3.7.  Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.8.   Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek niż 30kg do pierwszych drzwi.

3.9.  W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://www.intersport.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest komunikacja drogą mailową lub telefoniczną.

W ramach informacji o przebiegu procesu zamówienia (statusy) Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

• Potwierdzenie złożenia zamówienia - W momencie wpłynięcia zamówienia do Klient, otrzymuje on informację potwierdzającą złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu INTERSPORT w którym zamówienie zostanie odebrane.

• Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie.

• Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

• Częściowa kompletacja zamówienia/brak towaru - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie jego modyfikacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

• Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz zawierający informacje o przesyłce.

• Zamówienie gotowe do odbioru  - W momencie przygotowania towaru od odbioru w wybranym przez Klienta salonie stacjonarnym, Klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie o możliwości odbioru towaru z kodem PIN niezbędnym do odbioru zamówienia. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

• Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku wpłaty, kupujący otrzymuje stosowną informację.


4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.2.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu INTERSPORT Polska S.A. widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.  

4.3.  Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

4.4.  Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

4.5.  Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.


5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1.  Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 5.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: INTERSPORT, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki lub email sklep@intersport.pl oraz odesłać towar na adres „INTERSPORT Polska S.A., Cholerzyn 382, 32-060 Liszki” Wypełnione oświadczenie wraz z towarem może zostać również zwrócone w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista salonów dostępna jest pod adresem: http://www.intersport.pl/sklepy

5.2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.3.  W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany na adres siedziby firmy INTERSPORT Polska S.A., Cholerzyn 382, 32-060 Liszki lub oddać towar osobiście w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.

5.4.  Zwracane towary powinny być kompletne i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.5.  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto.

5.6.  Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.8. Zawarte w niniejszym punkcie przepisy dotyczące Konsumenta, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


6. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1.  Klient zakładając konto w Sklepie i podając swoje dane osobowe akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin sklepu internetowego INTERSPORT.

6.2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia internetowego lub udzielenia odpowiedzi na pytanie do chwili zakończenia procesu sprzedaży: w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.

6.3.  Administratorem danych osobowych jest INTERSPORT Polska S.A. ("INTERSPORT") z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”).

6.4.  Odbiorcami przetwarzanych przez INTERSPORT danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień internetowych oraz systemów teleinformatycznych. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6.5.  W związku z przetwarzaniem przez INTERSPORT danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw można składać do powołanego przez INTERSPORT Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo@intersport.pl

6.6.  W związku z uprawnieniami Klienta wynikającymi z rękojmi za wady towaru, które zostały opisane w art. 556 i następne kodeksu cywilnego oraz obowiązkami fiskalnymi INTERSPORT, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 5 lat od zakończenia procesu sprzedażowego.

6.7.  Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.8.  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Klienta witryny INTERSPORT wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klienta może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez INTERSPORT znajdują się w Polityce Prywatności na www.intersport.pl.

6.9.  INTERSPORT nie będzie udostępniał bez zgody Klienta dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.10.   Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a.  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

b.  posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,

c.  posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d.  posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

e.  posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

f.  posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

6.11.  INTERSPORT informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt. 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.


7. PROMOCJE

7.1.  Sklep internetowy organizuje specjalne Promocje dla zarejestrowanych użytkowników.

7.2.  Podanie niepoprawnych/błędnych danych podczas rejestracji może skutkować niedostępnością Promocji.

7.3.  Kody generowane w trakcie Promocji mają określoną ważność. Ich przedłużenie nie jest możliwe w systemie.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  INTERSPORT zastrzega sobie prawo do:

a.  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b.  wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego INTERSPORT, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c.  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego INTERSPORT,

d.  przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

8.2.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. 

8.3.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4.  W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta na numer (+4812 44 48 888) lub na adres e-mail: sklep@intersport.pl

8.5.  Do zamówień dokonanych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mają zastosowanie zapisy poprzedniego regulaminu.


Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy >


Lista sklepów stacjonarnych INTESPORT Polska S.A. 
Koszty związane z wyborem form dostawy.


Link: regulaminy promocji

Regulaminy promocji

Data rozpoczęciaData zakończeniaNazwa promocjiLink do regulaminu
14.05.202117.05.2021Regulamin promocji „TURYSTYKA dodatkowe -10%”regulamin (PDF)
11.05.202131.05.2021Regulamin promocji „HULAJNOGI, DESKOROLKI -20%”regulamin (PDF)
04.05.202107.05.2021Regulamin promocji „WELCOME BACK -10%” w sklepie internetowymregulamin (PDF)
04.05.202107.05.2021Regulamin promocji „WELCOME BACK -10%” w sklepachregulamin (PDF)
30.04.202105.05.2021Regulamin promocji „HULAJNOGI, DESKOROLKI -20%”regulamin (PDF)
11:00
30.01.2021
22:00
01.02.2021
Regulamin promocji „#WINTERinterFUN”regulamin (PDF)
14.10.202021.10.2020Regulamin promocji „Dodatkowe 10% na ROWERY”regulamin (PDF)
13.10.202025.10.2020Regulamin promocji „-50% na drugi produkt NIKE, ADIDAS, REEBOK”regulamin (PDF)
21:00
10.10.2020
09:00
12.10.2020
Regulamin promocji „WEEKEND ZNIŻEK WYBRANE MARKI do -20%”regulamin (PDF)
08.10.202014.10.2020Regulamin promocji „Odbierz plecak McKinley za 1 zł przy zakupie kurtki wybranych marek”regulamin (PDF)
01.10.202003.10.2020Regulamin promocji „STYLOWE ZAKUPY odzież i obuwie -20%” obowiązuje w sklepach stacjonarnych INTERSPORTregulamin (PDF)
30.09.202006.10.2020Regulamin promocji „STYLOWE ZAKUPY odzież i obuwie -20%” obowiązuje w sklepie internetowymregulamin (PDF)
26.09.202028.09.2020Regulamin promocji „Wybrane marki do -20%”regulamin (PDF)
24.09.202025.09.2020Regulamin promocji „Noc Zakupów”regulamin (PDF)
22.09.202030.09.2020Regulamin promocji „Cashback 50% w bonie”regulamin (PDF)
16.09.202022.09.2020Regulamin promocji „Extra rabat -15% do wyprzedaży”regulamin (PDF)
21:00
12.09.2020
9:00
14.09.2020
Regulamin promocji „WYBRANE MARKI do -20%”regulamin (PDF)
21:00
10.09.2020
9:00
11.09.2020
Regulamin promocji „NOC ZAKUPÓW 10.09.2020”regulamin (PDF)
27.08.202002.09.2020Regulamin promocji „Trzeci produkt -50%”regulamin (PDF)
0:15 27.08.202007.09.2020Regulamin promocji „PLECAKI -20% z kodem promocyjnym”regulamin (PDF)
25.08.202007.09.2020Regulamin promocji „Odbierz piłkę za 1 zł przy zakupie produktów piłkarskich za min. 250 zł”regulamin (PDF)
20.08.202023.08.2020Regulamin promocji „Kod online -15%”regulamin (PDF)
12.08.202023.08.2020Regulamin promocji „Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%”regulamin (PDF)
07.08.202023.08.2020Regulamin promocji „Final Sale do -60%”regulamin (PDF)
28.07.202003.08.2020Regulamin promocji „Sprzęt turystyczny 2+1, trzeci produkt za 1 zł”regulamin (PDF)
23.07.202002.08.2020Regulamin promocji „EXTRA RABAT -15%”regulamin (PDF)
21.07.202027.07.2020Regulamin promocji „Pływanie 2+1, trzeci produkt za 1 zł”regulamin (PDF)
09.07.2020223.07.2020Regulamin promocji „TRZECIA KOSZULKA za 1 zł”regulamin (PDF)
22:00
09.07.2020
09:00
13.07.2020
Regulamin promocji „TURYSTYKA z kodem -15%”regulamin (PDF)
02.07.202019.07.2020Regulamin promocji „Konkurs wakacyjny z marką Reebok”regulamin (PDF)
25.06.202030.06.2020Regulamin promocji „Darmowa Dostawa 25.06-30.06.2020”regulamin (PDF)
21:00 20.06.202021.06.2020Regulamin promocji „FLASH SALE do -60%”regulamin (PDF)
16.06.202022.06.2020Regulamin promocji „MIKSUJ DO WOLI – trzeci produkt za 1 zł”regulamin (PDF)
11.06.202015.06.2020Regulamin promocji „NIKE, ADIDAS, 4F, UNDER ARMOUR, REEBOK, NEW BALANCE do -50%”regulamin (PDF)
06.06.202008.06.2020Regulamin promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA BASEN”regulamin (PDF)
05.06.202008.06.2020Regulamin promocji „WOMEN WEEKEND” regulamin (PDF)
02.06.202008.06.2020Regulamin promocji „TRZECI PRODUKT za 1 zł” regulamin (PDF)
28.05.202001.06.2020Regulamin promocji „DZIEŃ DZIECKA do -50%”  regulamin (PDF)
26.05.202001.06.2020Regulamin promocji „ŁYŻWOROLKI DZIECIĘCE - 20%” regulamin (PDF)
26.05.202001.06.2020Regulamin promocji „DESKOROLKI, HULAJNOGI - 25%” regulamin (PDF)
25.05.202031.05.2020Regulamin promocji „-15% na kod influencerki Gosi Grzelak”regulamin (PDF)
25.05.202031.05.2020Regulamin promocji „-15% na kod influencerki Sandry Grabarczyk”regulamin (PDF)
23.05.202025.05.2020Regulamin promocji „REEBOK, ASICS, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS do -50%”regulamin (PDF)
21.05.202025.05.2020Regulamin promocji „Odzież rowerowa -25%”regulamin (PDF)
19.05.202025.05.2020Regulamin promocji „SPRZĘT TURYSTYCZNY -25%” regulamin (PDF)
16.05.202018.05.2020Regulamin promocji „SPORTOWY STYL - NIKE, UNDER ARMOUR, 4F - 30%” regulamin (PDF)
14.05.202025.05.2020Regulamin promocji „BUTY I ODZIEŻ TURYSTYCZNA do - 30%”regulamin (PDF)
14.05.202018.05.2020Regulamin promocji „ROLKI, DESKOROLKI, HULAJNOGI I AKCESORIA do -25%”regulamin (PDF)
09.05.202011.05.2020Regulamin promocji „POWER PRICE - 30% na marki The North Face, McKinley, Merrell”regulamin (PDF)
07.05.202013.05.2020Regulamin promocji „PRODUKTY BIEGOWE -30%”regulamin (PDF)
05.05.202008.05.2020Regulamin promocji „FITNESS, TRENING , PIŁKA NOŻNA - 30%”regulamin (PDF)
18:00 17.04.202019.04.2020Regulamin promocji „WEEKEND ZNIŻEK do -50%”regulamin (PDF)
14.04.202020.04.2020Regulamin promocji „OUTDOOR -30%”regulamin (PDF)
11.04.202020.04.2020Regulamin promocji „YOUNG ATHLETES do -40%”regulamin (PDF)
09.04.202013.04.2020Regulamin promocji „RUNNING & SPORTSTYLE -30%”regulamin (PDF)
07.04.202013.04.2020Regulamin promocji „HULAJNOGI, DESKOROLKI -20%”regulamin (PDF)
19:00 01.04.202008.04.2020Regulamin promocji „STYLOWE ZAKUPY – odzież i obuwie -30%”regulamin (PDF)
31.03.202006.04.2020Regulamin promocji „ŁYŻWOROLKI, KASKI, OCHRANIACZE -20%”regulamin (PDF)
26.03.202001.04.2020Regulamin promocji „DRUGI SOFTSHELL lub POLAR za 10 zł”regulamin (PDF)
24.03.202030.03.2020Regulamin promocji „Marki ADIDAS, ASICS, NEW BALNACE i REEBOK -30%”regulamin (PDF)
19.03.202030.04.2020Regulamin promocji „DODATKOWY RABAT 15% DO WYPRZEDAŻY ZIMY”regulamin (PDF)
17.03.202023.03.2020Regulamin promocji „Marki NIKE i UNDER ARMOUR -30%”regulamin (PDF)
20:00 14.03.202023:59 15.03.2020Regulamin promocji „Rabat 50 zł przy zakupach powyżej 250 zł”regulamin (PDF)
06.03.202009.03.2020Regulamin promocji „ODZIEŻ i OBUWIE NIKE, ADIDAS, REEBOK -20%”regulamin (PDF)
26.02.202003.03.2020Regulamin promocji „BIELIZNA ZIMOWA, RĘKAWICE NARCIARSKIE, SKARPETY NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE -30%”regulamin (PDF)
30.01.202029.02.2020Regulamin konkursu „KONKURS BRAve Ladies”regulamin (PDF)
30.01.202008.02.2020Regulamin promocji „PRZY ZAKUPIE BIUSTONOSZA SPORTOWEGO LEGGINSY -40%”regulamin (PDF)
16.01.202023.01.2020Regulamin promocji „DRUGI PRODUKT - 50%”regulamin (PDF)
13.01.202019.01.2020Regulamin promocji „Rabat -25% na narty VOLKL i buty narciarskie DALBELLO”regulamin (PDF)
06.01.202012.01.2020Regulamin promocji „Rabat -25% na narty i buty narciarskie NORDICA”regulamin (PDF)
30.12.201905.01.2020Regulamin promocji „Rabat -25% na narty i buty narciarskie ATOMIC”regulamin (PDF)
25.12.201926.12.2019Regulamin promocji „Narty -25% TYLKO ONLINE 24.12-26.12”regulamin (PDF)
28.11.201902.12.2019Regulamin promocji „BLACK FRIDAY DEALS”regulamin (PDF)
21.11.201924.11.2019Regulamin promocji „Buty i odzież ADIDAS, NIKE, REEBOK, UNDER ARMOUR -40%”regulamin (PDF)
14.11.201917.11.2019Regulamin promocji „Buty i odzież ADIDAS, NIKE, REEBOK -40% przy zakupie 2 produktów”regulamin (PDF)
07.11.201911.11.2019Regulamin promocji „Buty i odzież NIKE, UNDER ARMOUR -40%”regulamin (PDF)
06.11.201931.01.2020Regulamin promocji „KOD PROMOCYJNY INTERSPORT”regulamin (PDF)
25.10.201927.10.2019Regulamin promocji „Czyszczenie magazynu - rowery GIANT, ROMET -40%”regulamin (PDF)
25.10.201927.10.2019Regulamin promocji „Czyszczenie magazynu - rolki -40%”regulamin (PDF)
24.10.201927.10.2019Regulamin promocji „Buty NIKE, ADIDAS, REEBOK -40%”regulamin (PDF)
21.10.201931.10.2019Regulamin promocji „Rabat -15% na odzież i obuwie nowej kolekcji HELLY HANSEN, na odzież nowej kolekcji JACK WOLFSKIN, REIMA i rabat - 25% na obuwie nowej kolekcji JACK WOLFSKIN”regulamin (PDF)
21:00 17.10.20199:00 17.10.2019Regulamin promocji „Noc zakupów: Odzież Adidas, Nike, Reebok -25% ”regulamin (PDF)
26.09.201901.10.2019Regulamin promocji „Stylowe Zakupy 2019”regulamin (PDF)
22:00 31.08.201900:00 01.09.2019Regulamin promocji „-20% na plecaki i buty piłkarskie”regulamin (PDF)
22:00 29.08.201908:00 30.08.2019Regulamin promocji „Noc zakupów: 10% rabatu na odzież, obuwie”regulamin (PDF)
18.07.201910.09.2019Regulamin promocji „Polar juniorski -50% przy zakupie kurtki"regulamin (PDF)
03.07.201922.07.2019Regulamin promocji „W ZESTAWIE TANIEJ"regulamin (PDF)
02.07.201915.07.2019Regulamin promocji „BONY za ROWERY do 1000 zł”regulamin (PDF)
18.04.201911.05.2019Regulamin promocji „NIKE, ADIDAS, REEBOK, UNDER ARMOUR -40%”regulamin (PDF)
12.04.201916.04.2019Regulamin promocji „BON 25% rabatu na obuwie i odzież- Stylowe Zakupy”regulamin (PDF)
11.04.201923.04.2019Regulamin promocji „Skarpetogetry za 1 zł”regulamin (PDF)
04.04.201931.05.2019Regulamin promocji „Odbierz plecak SALOMON za 1 zł”regulamin (PDF)
07.03.201903.04.2019Regulamin promocji „KASK za 1 zł”regulamin (PDF)
28.03.201911.05.2019Regulamin promocji „DRUGI POLAR LUB SOFTSHELL za 10 zł”regulamin (PDF)
28.03.201911.05.2019Regulamin promocji „TRZECIA KOSZULKA za 1 zł”regulamin (PDF)
28.02.201907.04.2019Regulamin promocji „LIKWIDACJA ZIMY”regulamin (PDF)
21.02.201915.04.2019Regulamin promocji „LIKWIDACJA ZIMY”regulamin (PDF)
06.12.201826.12.2018Regulamin promocji „Rabat 40% na buty i wybraną odzież 7 marek”regulamin (PDF)
22.11.201826.11.2018Regulamin promocji „BLACK WEEK rabat 40% na buty i odzież 7 marek”regulamin (PDF)
19.11.201830.11.2018Regulamin promocji „BONY URODZINOWE do 500 zł”regulamin (PDF)
dzień wskazany na wwwdzień wskazany na wwwRegulamin promocji „OFERTA DNIA. TYLKO ONLINE”regulamin (PDF)
22.10.2018
Regulamin promocji „Rabat 10% na odzież i obuwie z Kartą Dużej Rodziny”regulamin (PDF)
14.10.201814.10.2018Regulamin promocji „rowery -15%”regulamin (PDF)
11.10.201831.10.2018Regulamin promocji „BON 50zł za 100zł”regulamin (PDF)
05.10.201830.11.2018Regulamin promocji „Odbierz czołówkę za 1 zł przy zakupie butów SALOMON TRAIL RUNNING”regulamin (PDF)
28.09.201830.09.2018 Regulamin promocji „BON 25% rabatu na obuwie i odzież - Stylowe Zakupy”regulamin (PDF)
17.09.201814.10.2018 Regulamin promocji „Kup wybrane buty treningowe Reebok i odbierz 100 zł na produkty Reebok”regulamin (PDF)
14.09.201816.09.2018 Regulamin promocji „WYBRANE BUTY REEBOK taniej o 50 zł z kodem SMS”regulamin (PDF)
20.08.201810.09.2018 Regulamin promocji „BON 20 zł do butów piłkarskich adidas”regulamin (PDF)
20.08.201810.09.2018 Regulamin promocji „BON 20 zł do plecaka”regulamin (PDF)
30.05.201830.07.2018 Regulamin promocji „Odbierz czapkę firmy LONSDALE za 1 zł”regulamin (PDF)
12.06.201830.06.2018 Regulamin promocji „KASA ZA ROWERY!”regulamin (PDF)
24.05.201804.06.2018 Regulamin promocji „DRUGI PRODUKT -50%”regulamin (PDF)
11.05.201816.05.2018 Regulamin promocji „DRUGA KOSZULKA -50%”regulamin (PDF)
05.04.201807.04.2018 Regulamin promocji „BON 25% rabatu na obuwie i odzież- Stylowe Zakupy”regulamin (PDF)
01.03.201830.04.2018 Zasady sprzedaży premiowej w sieci INTERSPORT
„Odbierz pas do biegania Salomon za 1 zł” (do 30.04.2018 lub
do wyczerpania zapasów promocyjnych pasów)
regulamin (PDF)
01.03.201830.04.2018 Zasady sprzedaży premiowej w sieci INTERSPORT
„Odbierz piłkę za 10 zł” (do 30.04.2018 lub
do wyczerpania zapasów promocyjnych piłek adidas)
regulamin (PDF)
22.02.201815.04.2018Regulamin "Finał Wyprzedaży”regulamin (PDF)
09.02.2018
16.02.2018
23.02.2018
11.02.2018
18.02.2018
25.02.2018
Regulamin "Reebok Sprint TR”regulamin (PDF)
02.02.201828.02.2018Regulamin "KOD PROMOCYJNY 20% na odzież Reebok 2018”regulamin (PDF)
17.01.201831.01.2018Regulamin promocji "BON 30zł za 100zł"regulamin (PDF)
3.01.201816.01.2018Regulamin promocji "BON 30zł za 100zł"regulamin (PDF)
1.12.201731.12.2017Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY"regulamin (PDF)
27.11.201727.11.2017CYBER MONDAY 40% rabatu na buty i odzież znanych marekregulamin (PDF)
24.11.201726.11.2017BLACK FRIDAY 40% rabatu na buty i odzież znanych marekregulamin (PDF)
3.11.20173.12.2017Odbierz koszulkę firmy Lonsdale za 1 złregulamin (PDF)
2.11.201730.11.2017Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY"regulamin (PDF)
19.10.201731.10.2017Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY"regulamin (PDF)
20.09.201731.10.2017Zasady udziału w testach sprzętu biegowego marki Salomon oraz Suuntoregulamin (PDF)
08.09.201731.10.2017Przy zakupie wybranych modeli butów ASICS, bon 150 zł na dowolny produktregulamin (PDF)
08.09.201731.10.2017Przy zakupie wybranych modeli butów Adidas Supernova, bon 100 zł na dowolny produktregulamin (PDF)
07.09.201731.10.2017Odbierz plecak lub pas do biegania Salomon za 1 złregulamin (PDF)

29.08.2017

01.10.2017Piłka Puma za 1zł przy zakupie FTB za min 200złregulamin (PDF)

24.08.2017

01.10.2017Piłka Adidas za 1zł przy zakupie FTB za min 200złregulamin (PDF)

24.08.2017

01.10.2017Przy zakupie wybranych modeli butów ASICS, bon 50 zł na dowolny produktregulamin (PDF)
18.05.201731.05.2017Buty i odzież ADIDAS, ASICS, NIKE, PUMA, REEBOK -30%regulamin (PDF)
01.05.201731.08.2017Promocja Nutellaregulamin (PDF)
21.04.201731.05.2017Konkurs SALOMON HIKING WEEK-ENDregulamin (PDF)
01.05.201731.08.2017Promocja Nutellaregulamin (PDF)
01.01.201730.04.2017Promocja Buty bez VATregulamin (PDF)
25.04.201730.04.2017Sprzedaż premiowa Odzież minus 30%regulamin (PDF)
23.03.201720.04.2017Promocja buty ASICS + obiektyw za 1złregulamin (PDF)
07.03.201708.03.2017Promocja -20% odzież i buty fitness, running na Dzień Kobietregulamin (PDF)
24.02.201728.02.2017Cała zima -40%regulamin (PDF)
30.01.201724.02.2017Regulamin akcji promocyjnej Reebok Everchillregulamin (PDF)

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami


Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta

+48 12 444 88 88


Czynne w godzinach:

Poniedzałek - Piątek

08:00 - 18:00

Sobota

09:00 - 15:00


Napisz do nas.

Przejdź do formularza kontaktowego.