• Darmowa przesyłka od 100 zł
 • Darmowy odbiór w salonie
 • Możliwość zapłaty w ratach

Pomoc

Regulaminy promocji programu eKARTA INTERSPORT

Nazwa promocjiLink do regulaminu
REGULAMIN PROMOCJI „Promocja produktowa obuwia piłkarskiego Adidas i Nike”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „+49”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA PODWAJAMY BONY”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA PODWAJAMY BONY 2”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „SPOTKAJMY SIĘ W INTERSPORT”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA POWITALNA– 10% RABAT”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA POWITALNA 90 - BON X 2”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA POWITALNA - BON X 2”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA POWITALNA - NIESPODZIANKA”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA URODZINOWA”regulamin (PDF)
REGULAMIN PROMOCJI „ZWYCIĘZCY”regulamin (PDF)

Regulamin programu eKARTA INTERSPORT do 17.12.2017

Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 17.10.2017r.1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Organizatorem Programu eKARTA INTERSPORT jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 2.288.070,00 zł, NIP 676-001-65-53.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu eKARTA INTERSPORT, a w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT.

1.3 Program eKARTA INTERSPORT jest dobrowolnym programem lojalnościowym działającym tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Uczestnicy Programu w zależności od ich aktywności w Programie eKARTA INTERSPORT będą mieli prawo do określonego Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT.


2. DEFINICJE

2.2 Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:

ORGANIZATOR PROGRAMU - INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki;

PROGRAM eKARTA INTERSPORT lub PROGRAM - program przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu eKARTA INTERSPORT, adresowany do klientów Programu, którym będzie przyznawany Pakiet Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie eKARTA INTERSPORT. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu eKARTA INTERSPORT o nowe korzyści;

REGULAMIN PROGRAMU - niniejszy regulamin Programu eKARTA INTERSPORT, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie eKARTA INTERSPORT, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu eKARTA INTERSPORT;

UCZESTNIK lub POSIADACZ eKARTY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca regularny udział w Programie eKARTA INTERSPORT na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie programu;

eKARTA INTERSPORT – elektroniczna karta z indywidualnym numerem Uczestnika przyznawana przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT;

FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz zgłoszeniowy do Programu eKARTA INTERSPORT udostępniany przez Organizatora Programu na stronie www.intersport.pl lub w miejscach przeznaczonych do rejestracji Uczestników w sklepach tzw. infokioskach lub komputerach sklepowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowiący wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu eKARTA INTERSPORT, jako Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT.

KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto na stronie internetowej www.intersport.pl zawierające informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych Bonach, rabatach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;

PAKIET KORZYŚCI - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora Programu lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług i inne;

ARTYKUŁY SPORTOWE LUB USŁUGI - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie uprawnia do korzystania z Pakietu Korzyści;

BON – Bon wartościowy wyrażony w PLN uprawniający do obniżenia kwoty rachunku w sklepach Organizatora Programu o wartość bonu;

DZIENNE ZAKUPY – łączna wartość wszystkich zakupów Artykułów Sportowych dokonana w ciągu jednego dnia (pod warunkiem, że na dokumentach widnieje ta sama data zakupu) w sklepach INTERSPORT na terenie RP, zakup usług nie jest wliczany do łącznej wartości dziennych zakupów;

BAZA DANYCH ORGANIZATORA - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie eKARTA INTERSPORT, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji Programu;

PARTNER - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści i który jest wskazany na stronie internetowej www.intersport.pl;

PROMOCJA OGÓLNA – to rodzaj promocji kierowany do wszystkich klientów (Uczestników Programu i klientów nie będących uczestnikami Programu) polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.

PROMOCJA DLA UCZESTNIKA – to rodzaj promocji kierowany wyłącznie do Uczestników Programu polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.

PRZECENA – to bezpośrednia obniżka ceny na metce produktu, widoczna jest wówczas cena pierwotna i cena obniżona. BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dział powołany przez Organizatora Programu w celu jak najlepszej obsługi Programu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 9:00 - 19:00, w soboty w godz. 9:00 - 15:00, koszt połączenia z numerem Biura Obsługi Klienta równy stawce operatora, dedykowane numery telefoniczne +48 801 500 502 z telefonów stacjonarnych oraz +48 12 44 48 888 z telefonów komórkowych.


3. PAKIET KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU eKARTA INTERSPORT

3.1 BONY. Każde Dzienne Zakupy Artykułów Sportowych dokonane w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A., których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.intersport.pl oraz w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl o wartości równej lub wyższej niż 100 zł premiowane są Bonem o określonej wartości do wykorzystania na kolejne zakupy Artykułów Sportowych w sieci sklepów INTERSPORT Polska SA, w tym również w sklepie internetowym www.intersport.pl Wartość Bonu naliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.2niniejszego regulaminu i z zastrzeżeniem, że nie będą premiowane wydaniem Bonu zakupy Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.

3.2 RABAT NA USŁUGI. Stały rabat na usługi oraz na imprezy organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości określonej w pkt. 6.1Regulaminu Programu.

3.3 PAMIĘĆ PARAGONU. Zestawienie wszystkich zakupów (paragonów) na indywidualnym koncie Uczestnika z możliwością dostępu do niego w każdej chwili przez Internet. Możliwość dokonania zwrotu produktów bez konieczności oddania paragonu w wersji drukowanej, wystarczy sam numer paragonu i data zakupu, które są widoczne na koncie Uczestnika.

3.4 INFORMACJE O PROMOCJACH. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i wyprzedażach za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej i elektronicznej (sms, poczta e-mail, aplikacja mobilna).

3.5 Zaproszenie do uczestnictwa w imprezach i promocjach organizowanych tylko dla Uczestników Programu.

3.6 Pakiet Korzyści dla Uczestników Programu może zostać poszerzony o dodatkowe Korzyści; o jego poszerzeniu Organizator Programu poinformuje na stronie www.intersport.pl4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU eKARTA INTERSPORT

4.1 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 Warunkiem przystąpienia do Programu eKARTA INTERSPORT jest dokonanie zakupu Artykułów Sportowych o wartości minimalnej 100 zł w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu lub sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl oraz dokonanie rejestracji na podstawie numeru paragonu fiskalnego na stronie internetowej www.intersport.pl lub w sklepach Organizatora.

4.3 Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny jest zobowiązany podać następujące dane: obligatoryjnie - imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon komórkowy i/lub adres e-mail. Uczestnik obligatoryjnie powinien potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyrazić rozdzielnie zaznaczone zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą podaną w pkt. 5.1) oraz na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym (zgodnie z pkt. 5.6).

4.4 Formularz Rejestracyjny powinien zostać uzupełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Formularz Rejestracyjny Programu może zostać uzupełniony i wysłany również w inny sposób, a w szczególności za pomocą tzw. infokiosków lub komputerów sklepowych (przez Internet) - znajdujących się na terenie sklepów INTERSPORT, o ile Organizator Programu dopuści taką możliwość.

4.5 Termin ważności paragonu, którego numer może zostać użyty w Formularzu Rejestracyjnym do rejestracji w Programie wynosi 90 dni licząc od daty wystawienia paragonu.

4.6 Wypełnienie i złożenie Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.

4.7 Właściwie dokonana i potwierdzona (kodem aktywującym lub kliknięciem w link lub wysłaniem zwrotnej wiadomości SMS) przez Uczestnika rejestracja zawierająca dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora Programu postanowień niniejszego Regulaminu zostanie wprowadzona do systemu informatycznego i umieszczona w Bazie Danych Organizatora Programu. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji, przez niedoszłego Uczestnika, informacji przesłanej na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego w ciągu 120h od daty (godziny) zatwierdzenia/złożenia Formularza Rejestracyjnego, dane osobowe nie zostaną skutecznie umieszczone w Bazie Danych Organizatora, co skutkuje tym, iż eKARTA INTERSPORT nie zostanie aktywowana i klient nie będzie uprawniony do korzystania z Pakietu Korzyści.

4.8 Udział w Programie eKARTA INTERSPORT jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie eKARTA INTERSPORT może być dokonana w każdym czasie w formie pisemnej zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Programu.

4.9 Uczestnik Programu może posiadać w danym czasie tylko jedną eKARTĘ INTERSPORT.

4.10 Po dokonaniu rejestracji, Uczestnikowi zostanie przyznany numer elektronicznej spersonalizowanej eKARTY INTERSPORT, która jest aktywna zaraz po potwierdzeniu rejestracji.

4.11 Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z całego Pakietu Korzyści wynikającego z posiadania eKARTY INTERSPORT od momentu otrzymania w formie elektronicznej lub wiadomości SMS potwierdzenia aktywacji jego eKARTY INTERSPORT.

4.12 Uczestnik Programu może udostępnić numer swojej eKARTY najbliższym członkom swojej rodziny i na jednym koncie zbierać Bony.

4.13 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.

4.14 eKARTA INTERSPORT może być wykorzystywana do uzyskiwania Pakietu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


5. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

5.1 Uczestnik rejestrując się do Programu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez INTERSPORT Polska S.A. w celach związanych z programem oraz marketingowo – badawczych związanych z promocją i reklamą produktów oraz usług Spółki. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator Programu oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawy, aktualizacji i usunięcia.

5.2 Udostępnienie danych Organizatorowi Programu przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie eKARTA INTERSPORT ma charakter całkowicie dobrowolny.

5.3 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5.4 Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024, z późn. zm.).

5.5 Dane osobowe Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych eKARTA INTERSPORT. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych eKARTA INTERSPORT jest Organizator Programu.

5.6 Uczestnik rejestrując się do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Programu informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wiadomości SMS w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu.

5.7 Zgoda, o której mowa w pkt. 5.6powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie specjalnego pola w Formularzu Rejestracyjnym i może zostać cofnięta przez Uczestnika Programu w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym

5.8 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdej zmianie swoich danych osobowych.

5.9 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usuwania. Wszelkie uwagi Uczestnik powinien kierować na adres bok@intersport.pl lub telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Uczestnik może również sam dokonać aktualizacji swoich danych osobowych na stronie www.intersport.pl po zalogowaniu się na swoim Koncie Indywidualnym.

5.10 Organizator Programu nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.6. ZASADY PRZYDZIELANIA BONÓW I RABATÓW

6.1 Po zarejestrowaniu się do Programu Uczestnikowi przysługuje:

a) Bon, który przyznawany jest po dokonaniu zakupów Artykułów Sportowych w sklepach INTERSPORT w Polsce lub na www.intersport.pl z zastrzeżeniem pkt. 6.3o łącznej minimalnej wartości 100 zł, jego wysokość zależy od kwoty dziennych zakupów z zastrzeżeniem wyłączenia naliczania Bonów od zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.

b) Stały rabat na wszystkie Usługi serwisowe oraz wypożyczenie nart i elektroniczną regulację wiązań dostępne w wybranych sklepach INTERSPORT w wysokości 15% liczony od ceny obowiązującej w sklepie;

c) Stały rabat na imprezy sportowe organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości 5%.

6.2 Wartość Bonu jest zmienna i uzależniona od łącznej sumy zakupów Artykułów Sportowych dokonanych w jednym dniu, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zakupu posiadają tą sama datę zakupu (zakup Usług nie jest wliczany do dziennej wartości zakupów od której naliczany jest Bon).

- zakupy Artykułów Sportowych o wartości od 100,00 – 199,99 zł premiowane są Bonem o stałej wartości 10 zł;

- do zakupów Artykułów Sportowych poniżej 100 zł Bon nie będzie naliczany;

- zakupy Artykułów Sportowych o wartości równej lub wyższej od 200,00 zł premiowane są Bonem, którego wartość obliczana jest według wzoru: dzienna wartość zakupów x wartość procentowa uzależniona od łącznej kwoty dziennych zakupów. Przedziały zakupów i wartości procentowe przedstawia poniższa tabela:


Dzienna wartość zakupów 
(wg. cen detalicznych brutto)

Wartości procentowe/kwota

od 100,00

do 199,99

10 zł

od 200,00

do 999,99

6%

od 1000,00

do 1499,99

7%

od 1500,00

do 1999,99

8%

od 2000,00

do 2999,99

9%

od 3000,00

do 14999,99

10%

powyżej 15000,00

15%

​​​​​​​


6.3 Bony nie są naliczane od Artykułów Sportowych, które zakupione zostały w ramach Promocji Ogólnej.

6.4 Organizator Programu zastrzega, iż w zależności od mechanizmu dodatkowych Promocji dla Uczestników Programu wielkość rabatów i wartość Bonów może się zmieniać, niemniej jednak zawsze na korzyść Klienta. Podczas specjalnych Promocji organizowanych dla Uczestników Programu, INTERSPORT Polska S.A. może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Bony lub zwiększać wielkość rabatów.

6.5 Wielkość przyznawanych Bonów za nabycie Artykułów Sportowych w ramach organizowanych dodatkowych Promocji dla Uczestników może być zmienna, ale nigdy nie mniejsza niż wskazana w pkt. 6.2z zastrzeżeniem pkt 6.3. Regulaminu Programu. Wysokość rabatu oraz mechanizm Promocji określa zawsze odrębny regulamin promocji.

6.6 Warunkiem otrzymania Bonu na Artykuły Sportowe jest podanie numeru eKARTY INTERSPORT przy kasie w sklepie stacjonarnym lub w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl zalogowanie się na Koncie Uczestnika podczas dokonywania zakupów oraz zakup o wartości równej lub wyższej 100 zł z zastrzeżeniem wyłączenia od naliczania bonów zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3. 

6.7 W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu, Bon przyznawany jest w 15 dniu od daty zakupów pod warunkiem, że nie dokonano zwrotu Artykułów Sportowych.

6.8 W przypadku zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora Programu pod adresem www.intersport.pl Bon przyznawany jest w 21 dniu od dnia odbioru towaru pod warunkiem że Uczestnik nie dokonał zwrotu Artykułów Sportowych lub wyraził chęci ich zwrócenia. W momencie zgłoszenia chęci zwrócenia przez Uczestnika któregokolwiek produktu generowanie całego Bonu jest wstrzymane. Odblokowanie Bonu następuje w przypadku:

- zwrotu towaru (w przypadku zwrotu części towarów Bon przeliczany jest na nowo wg zasady opisanej w par 6.2, a w przypadku zwrotu wszystkich produktów z paragonu Bon nie jest generowany).

- upływu czasu 40 dni od dnia zgłoszenia chęci zwrotu i braku zwrotu produktów (Uczestnik zgłosił chęć zwrotu towaru ale tego nie zrobił).

6.9 Bon jest ważny przez okres 90 dni od daty jego przyznania. Wyjątek stanowią bony promocyjne, których termin ważności określony jest odrębnym regulaminem. Jeżeli Uczestnik Programu nie zrealizuje Bonu w terminie jego ważności, ulega on przeterminowaniu i nie może zostać zrealizowany.

6.10 System nalicza kwotę Bonu zaokrąglając jego wartość do pełnej złotówki wzwyż. Bon jest widoczny na Koncie Uczestnika w 15 dniu od daty dokonania zakupów w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym na www.esklep.intersport.pl Bon pojawia się na Koncie Uczestnika w 21 dniu od daty odbioru zakupów.

6.11 Bon może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie na zakup Artykułów Sportowych.

6.12 Informację o przyznaniu Bonu oraz powiadomienie na 5 dni przed upływem terminu jego ważności posiadacz eKARTY może otrzymywać SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem podania w formularzu rejestracyjnym poprawnego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.

6.13 W razie nie otrzymania informacji o wygenerowanym Bonie mailem lub/i sms należy sprawdzić na koncie indywidualnym Uczestnika poprawność danych i je zaktualizować lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta lub drogą e-mailową na adres bok@intersport.pl


7. REALIZACJA BONÓW

7.1 W celu realizacji zakupów z użyciem Bonów w sklepach stacjonarnych należy zgłosić kasjerowi chęć ich wykorzystania przed dokonaniem płatności, a w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.esklep.intersport.pl należy zalogować się na koncie Uczestnika i wybrać z listy kod Bonu na ścieżce zakupowej.

7.2 Warunkiem koniecznym do zrealizowania Bonu jest podanie w sklepie stacjonarnym przy kasie jego kodu lub podanie numeru eKARTY, wówczas kasjer może sprawdzić jakie Bony Uczestnik posiada do realizacji. Klient może je wykorzystać podczas zakupów podając hasło, którym jest data urodzenia (równoznaczna z tą podaną podczas rejestracji).

7.3 Przy realizacji Bonu wartość zakupów musi być większa od wartości Bonu o minimum 1 zł. Okaziciel Bonu dopłaca odpowiednią różnicę pomiędzy wartością zakupów, a wartością Bonu.

7.4 Posiadacz eKARTY może wykorzystać dowolną ilości Bonów przypisanych do jego eKARTY przy zakupie lub wskazać, który z Bonów chce wykorzystać.

7.5. Bon jest niepodzielny i nie może być dzielony na mniejsze wartości. Bon musi być wykorzystany w całości tylko jeden raz do jednego paragonu.

7.6 Bon może być realizowany również na produkty objęte promocją i wyprzedażą jeśli regulamin innej promocji organizowanej przez Organizatora Programu nie stanowi inaczej.

7.7 Duplikat Bonu w formie elektronicznej (widoczny na koncie klienta) przyznawany jest Uczestnikom Programu, którzy zgłosili towar do reklamacji i została ona rozstrzygnięta na ich korzyść oraz w przypadku zwrotu/wymiany towaru, który był zakupiony przy wykorzystaniu Bonu. Bon ten jest generowany automatycznie na Koncie Uczestnika w czasie maksymalnie 24 godzin.

7.8 W przypadku zwrotu wszystkich produktów na paragonie - Uczestnik otrzyma zwrot całości Bonu, w przypadku zwrotu jednego lub kilku produktów i jednego lub kilku Bonów kwota nowego Bonu może różnić się od kwoty wykorzystanych Bonów. Kwota nowego Bonu jest obliczana wg wzoru X/Y*Z, gdzie: X - to sumaryczna wartość korekty; Y - to wartość korygowanego paragonu; Z - to sumaryczna wartość Bonów zastosowanych do korygowanego paragonu.


8. KONTO INDYWIDUALNE

8.1 Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego konta na stronie internetowej www.intersport.pl

8.2 Aby zalogować się na Koncie Indywidualnym Uczestnik powinien wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres email lub numer telefonu lub numer eKARTY INTERSPORT.

8.3 Konto Indywidualne zapewnia Uczestnikowi:

a) podgląd dokonanych z wykorzystaniem eKARTY INTERSPORT zakupów w sklepach Organizatora;

b) podgląd przyznanych, wykorzystanych i niewykorzystanych Bonów;

c) wgląd i możliwość aktualizacji danych osobowych.


9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

9.1 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów.

9.2 Uczestnik jest zobowiązany o rezygnacji poinformować Organizatora pisemnie na adres Organizatora Programu lub na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: bok@intersport.pl

9.3 Rezygnacja oznacza usunięcie Konta Uczestnika Programu polegające na anominizacji, dezaktywację eKARTY INTERSPORT, niemożność skorzystania z Bonów i całego Pakietu Korzyści.

9.4 Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również zgody na otrzymywanie informacji handlowej – w rozumieniu pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym.

9.5 Z uwagi na fakt, że Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.

9.6 Uczestnik może również zostać wykluczony z Programu jeżeli nie dokona żadnych zakupów w okresie 2 lat.


10. REKLAMACJE

10.1 Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu eKARTA INTERSPORT, przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.

10.2 Reklamacje można składać telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pisemnie na adres Organizatora Programu lub drogą elektroniczną na adres: bok@intersport.pl

10.3 Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, nr eKARTY INTERSPORT, adres e-mail).

10.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator Programu otrzymał reklamację.

10.5 W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator Programu poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Uczestnika.

10.6 Prawo do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani w żaden sposób nie wyłącza/ogranicza jego praw wynikających z przepisów o rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora Programu w każdym czasie.

11.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator Programu powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w sklepach INTERSPORT, na stronie internetowej Programu www.intersport.pl lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi Programu.

11.3 Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

11.4 Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 48 godzin od końca dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 11.2 powyżej.

11.5 Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu eKARTA INTERSPORT oraz Pakietu Korzyści. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta. Pkt. 11.3stosuje się odpowiednio.

11.6 Organizator Programu zastrzega sobie również prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu. Niemniej jednak Bony przyznane Uczestnikom przed datą zakończenia programu będą mogły zostać wykorzystane po jego zakończeniu w terminach obowiązywania Bonów.

11.7 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 11.6powyżej, Organizator Programu zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu www.intersport.pl

11.8 Niniejszy Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT wchodzi w życie w dniu 17.10.2017 roku i tym samym zastępuje dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego eKARTA INTERSPORT.

Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.


INTERSPORT Polska S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.intersport.pl, prowadzony jest przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000216182, nr NIP 676-001-65-53, nr Regon 0039000187, o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1.393.333.40 zł, posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@intersport.pl, która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep”. 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin ten wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy INTERSPORT działający pod adresem http://www.intersport.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych, nowych artykułów sportowych sprzedawanych również w salonach INTERSPORT, za pośrednictwem sieci Internet. W ramach Sklepu działa usługa  INTERSEZON, która służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów sportowych, które aktualnie nie znajdują się w ofercie sezonowej (np. narty w lecie), a których dostępność w salonach INTERSPORT jest ograniczona.

2.2. Zakupy w Sklepie internetowym INTERSPORT mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.intersport.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie. 

2.3. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2.4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt 2.4 regulaminu.W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.6. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy INTERSPORT przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  

2.8. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym INTERSPORT są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego INTERSPORT obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym INTERSPORT są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. INTERSPORT Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

2.11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

2.12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

2.13. Spółka INTERSPORT Polska S.A. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT do paragonu. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

2.14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest uprawniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, na co Klient może wyrazić zgodę podczas składania zamówienia. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do wypełnienia ankiety.

2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2.16. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

2.17. W przypadku zakupu butów biegowych, poprzedzonych opłaconą usługą badania stopy w sklepie INTERSPORT, koszt badania zostanie odliczony od ceny zakupu butów pod warunkiem podania numeru paragonu za usługę badania stopy, w komentarzu do zamówienia. Jeden paragon za usługę badania stopy może być wykorzystany tylko jeden raz, chyba, że obuwie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami regulaminu oraz w przypadku uwzględnionej reklamacji zakupionego obuwia.


3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym salonie INTERSPORT (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2. INTERSPORT Polska S.A. będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.3. Gdy Klient dokonuje przedpłaty, zamówienie zostaje przekazane do realizacji, gdy na rachunek INTERSPORT Polska S.A. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przygoowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.

3.4. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić INTERSPORT Polska S.A. telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego INTERSPORT Polska S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@intersport.pl

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie INTERSPORT, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.8. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny http://www.intersport.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.


  • Potwierdzenie złożenia zamówienia - W momencie wpłynięcia zamówienia do Klient, otrzymuje on informację potwierdzającą złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu INTERSPORT w którym zamówienie zostanie odebrane.

  • Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie.

  • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

  • Częściowa kompletacja zamówienia/brak towaru - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie jego modyfikacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

  • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz zawierający informacje o przesyłce.

  • Zamówienie gotowe do odbioru  - W momencie przygotowania towaru od odbioru w wybranym przez Klienta salonie stacjonarnym, Klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie o możliwości odbioru towaru. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

  • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku wpłaty, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.


   4. REKLAMACJE I GWARANCJE

   4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

   4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu INTERSPORT Polska S.A. widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.  

   4.3. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

   4.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

   4.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.


   5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

   5.1. INTERSPORT Polska S.A. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

   5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

   5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

   a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

   b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,

   c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

   d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

   e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

   f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

   5.4. INTERSPORT informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

   5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.


   6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

   6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 6.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: eSklep INTERSPORT, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki lub email sklep@intersport.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Salonu pochodzenia (adres oddziału na fakturze). Wypełnione oświadczenie wraz z towarem może zostać również zwrócone w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista salonów dostępna jest pod adresem: http://www.intersport.pl/sklepy

   6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   6.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, do salonu z którego towar pochodzi (adres oddziału na paragonie/fakturze) lub oddać towar osobiście w dowolnym salonie INTERSPORT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.

   6.4. Zwracane towary muszą być kompletne. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   6.5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem (poprzez firmę kurierską) wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto.

   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


   7. OCHRONA DANYCH

   7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez INTERSPORT Polska S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

   7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

   7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – INTERSPORT Polska S.A.

   7.4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@intersport.pl

   7.5. Klient może dopisać się do Newslettera INTERSPORT Polska SA korzystając z formularza "Dopisz się" w stopce serwisu lub zaznaczając opcję "Dopisz mnie do newslettera" w formularzu rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez INTERSPORT Polska SA, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od INTERSPORT Polska SA i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest INTERSPORT Polska SA. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

   7.6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


   8. KODY RABATOWE

   8.1. W czasie trwania akcji promocyjnej polegającej na zapisaniu się do newslettera, po zapisaniu się do newslettera i potwierdzeniu subskrypcji, Klient otrzymuje na podany adres email kod rabatowy ważny przez 1 miesiąc, uprawniający do jednorazowej zniżki 5% na zakupy w sklepie internetowym.

   8.2. Podanie niepoprawnych/błędnych danych podczas rejestracji do newslettera może skutkować anulowaniem zamówienia oraz unieważnieniem kodu.

   8.3. Po utracie ważności kodu nie ma możliwości przedłużenia jego terminu ważności.

   8.4. Kod ważny jest wyłącznie na zakupy w sklepie internetowym INTERSPORT.


   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   9.1. Firma INTERSPORT Polska S.A. zastrzega sobie prawo do:

   a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
   b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego INTERSPORT, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
   c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego INTERSPORT,
   d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

   9.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. 

   9.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   9.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@intersport.pl

   9.5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.   Załączniki:​​​​​​​
   Wzór odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) w formacie PDF.
   Wzór pouczenia o odstapieniu od umowy formacie PDF.
   Lista sklepów stacjonarnych INTESPORT Polska S.A. 
   Koszty związane z wyborem form dostawy.


   Link: regulaminy promocji

   Regulamin programu eKARTA INTERSPORT od 18.12.2017

   Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT ważny od 18.12.2017r.   1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1.1 Organizatorem Programu eKARTA INTERSPORT jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 2.288.070,00 zł, NIP 676-001-65-53.

   1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu eKARTA INTERSPORT, a w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT.

   1.3 Program eKARTA INTERSPORT jest dobrowolnym programem lojalnościowym działającym tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   1.4 Uczestnicy Programu w zależności od ich aktywności w Programie eKARTA INTERSPORT będą mieli prawo do określonego Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT.


   2. DEFINICJE

   2.2 Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:

   ORGANIZATOR PROGRAMU - INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki;

   PROGRAM eKARTA INTERSPORT lub PROGRAM - program przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu eKARTA INTERSPORT, adresowany do klientów Programu, którym będzie przyznawany Pakiet Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie eKARTA INTERSPORT. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu eKARTA INTERSPORT o nowe korzyści;

   REGULAMIN PROGRAMU - niniejszy regulamin Programu eKARTA INTERSPORT, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie eKARTA INTERSPORT, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu eKARTA INTERSPORT;

   UCZESTNIK lub POSIADACZ eKARTY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca regularny udział w Programie eKARTA INTERSPORT na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie programu;

   eKARTA INTERSPORT – elektroniczna karta z indywidualnym numerem Uczestnika przyznawana przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z Pakietu Korzyści oferowanych w Programie eKARTA INTERSPORT;

   FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz zgłoszeniowy do Programu eKARTA INTERSPORT udostępniany przez Organizatora Programu na stronie www.intersport.pl lub w miejscach przeznaczonych do rejestracji Uczestników w sklepach tzw. infokioskach lub komputerach sklepowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowiący wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu eKARTA INTERSPORT, jako Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT.

   KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto na stronie internetowej www.intersport.pl zawierające informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych Bonach, rabatach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;

   PAKIET KORZYŚCI - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora Programu lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług i inne;

   ARTYKUŁY SPORTOWE LUB USŁUGI - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie uprawnia do korzystania z Pakietu Korzyści;

   BON – Bon wartościowy wyrażony w PLN uprawniający do obniżenia kwoty rachunku w sklepach Organizatora Programu o wartość bonu;

   DZIENNE ZAKUPY – łączna wartość wszystkich zakupów Artykułów Sportowych dokonana w ciągu jednego dnia (pod warunkiem, że na dokumentach widnieje ta sama data zakupu) w sklepach INTERSPORT na terenie RP, zakup usług nie jest wliczany do łącznej wartości dziennych zakupów;

   BAZA DANYCH ORGANIZATORA - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie eKARTA INTERSPORT, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji Programu;

   PARTNER - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści i który jest wskazany na stronie internetowej www.intersport.pl;

   PROMOCJA OGÓLNA – to rodzaj promocji kierowany do wszystkich klientów (Uczestników Programu i klientów nie będących uczestnikami Programu) polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.

   PROMOCJA DLA UCZESTNIKA – to rodzaj promocji kierowany wyłącznie do Uczestników Programu polegający na obniżeniu wartości zakupów. Każda tego typu promocja działa w oparciu o własny regulamin promocji.

   PRZECENA – to bezpośrednia obniżka ceny na metce produktu, widoczna jest wówczas cena pierwotna i cena obniżona.

   ZNIŻKA CENOWA – to jednorazowa indywidualna bezpośrednia obniżka ceny przy kasie udzielona przez kasjera lub kierownika sklepu.

   BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dział powołany przez Organizatora Programu w celu jak najlepszej obsługi Programu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 9:00 - 19:00, w soboty w godz. 9:00 - 15:00, koszt połączenia z numerem Biura Obsługi Klienta równy stawce operatora, dedykowane numery telefoniczne +48 801 500 502 z telefonów stacjonarnych oraz +48 12 44 48 888 z telefonów komórkowych.


   3. PAKIET KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU eKARTA INTERSPORT

   3.1 BONY. Każde Dzienne Zakupy Artykułów Sportowych dokonane w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A., których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.intersport.pl oraz w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl o wartości równej lub wyższej niż 100 zł premiowane są Bonem o określonej wartości do wykorzystania na kolejne zakupy Artykułów Sportowych w sieci sklepów INTERSPORT Polska SA, w tym również w sklepie internetowym www.intersport.pl Wartość Bonu naliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.2niniejszego regulaminu i z zastrzeżeniem, że nie będą premiowane wydaniem Bonu zakupy Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.

   3.2 RABAT NA USŁUGI. Stały rabat na usługi oraz na imprezy organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości określonej w pkt. 6.1 Regulaminu Programu.

   3.3 PAMIĘĆ PARAGONU. Zestawienie wszystkich zakupów (paragonów) na indywidualnym koncie Uczestnika z możliwością dostępu do niego w każdej chwili przez Internet. Możliwość dokonania zwrotu produktów bez konieczności oddania paragonu w wersji drukowanej, wystarczy sam numer paragonu i data zakupu, które są widoczne na koncie Uczestnika.

   3.4 INFORMACJE O PROMOCJACH. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i wyprzedażach za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej i elektronicznej (sms, poczta e-mail, aplikacja mobilna).

   3.5 Zaproszenie do uczestnictwa w imprezach i promocjach organizowanych tylko dla Uczestników Programu.

   3.6 Pakiet Korzyści dla Uczestników Programu może zostać poszerzony o dodatkowe Korzyści; o jego poszerzeniu Organizator Programu poinformuje na stronie www.intersport.pl   4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU eKARTA INTERSPORT

   4.1 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

   4.2 Warunkiem przystąpienia do Programu eKARTA INTERSPORT jest dokonanie zakupu Artykułów Sportowych o wartości minimalnej 100 zł w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu lub sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.intersport.pl oraz dokonanie rejestracji na podstawie numeru paragonu fiskalnego na stronie internetowej www.intersport.pl lub w sklepach Organizatora.

   4.3 Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny jest zobowiązany podać następujące dane: obligatoryjnie - imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon komórkowy i/lub adres e-mail. Uczestnik obligatoryjnie powinien potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyrazić rozdzielnie zaznaczone zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą podaną w pkt. 5.1) oraz na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym (zgodnie z pkt. 5.6).

   4.4 Formularz Rejestracyjny powinien zostać uzupełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Formularz Rejestracyjny Programu może zostać uzupełniony i wysłany również w inny sposób, a w szczególności za pomocą tzw. infokiosków lub komputerów sklepowych (przez Internet) - znajdujących się na terenie sklepów INTERSPORT, o ile Organizator Programu dopuści taką możliwość.

   4.5 Termin ważności paragonu, którego numer może zostać użyty w Formularzu Rejestracyjnym do rejestracji w Programie wynosi 90 dni licząc od daty wystawienia paragonu.

   4.6 Wypełnienie i złożenie Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.

   4.7 Właściwie dokonana i potwierdzona (kodem aktywującym lub kliknięciem w link lub wysłaniem zwrotnej wiadomości SMS) przez Uczestnika rejestracja zawierająca dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora Programu postanowień niniejszego Regulaminu zostanie wprowadzona do systemu informatycznego i umieszczona w Bazie Danych Organizatora Programu. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji, przez niedoszłego Uczestnika, informacji przesłanej na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego w ciągu 120h od daty (godziny) zatwierdzenia/złożenia Formularza Rejestracyjnego, dane osobowe nie zostaną skutecznie umieszczone w Bazie Danych Organizatora, co skutkuje tym, iż eKARTA INTERSPORT nie zostanie aktywowana i klient nie będzie uprawniony do korzystania z Pakietu Korzyści.

   4.8 Udział w Programie eKARTA INTERSPORT jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie eKARTA INTERSPORT może być dokonana w każdym czasie w formie pisemnej zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Programu.

   4.9 Uczestnik Programu może posiadać w danym czasie tylko jedną eKARTĘ INTERSPORT.

   4.10 Po dokonaniu rejestracji, Uczestnikowi zostanie przyznany numer elektronicznej spersonalizowanej eKARTY INTERSPORT, która jest aktywna zaraz po potwierdzeniu rejestracji.

   4.11 Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z całego Pakietu Korzyści wynikającego z posiadania eKARTY INTERSPORT od momentu otrzymania w formie elektronicznej lub wiadomości SMS potwierdzenia aktywacji jego eKARTY INTERSPORT.

   4.12 Uczestnik Programu może udostępnić numer swojej eKARTY najbliższym członkom swojej rodziny i na jednym koncie zbierać Bony.

   4.13 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.

   4.14 eKARTA INTERSPORT może być wykorzystywana do uzyskiwania Pakietu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


   5. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

   5.1 Uczestnik rejestrując się do Programu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez INTERSPORT Polska S.A. w celach związanych z programem oraz marketingowo – badawczych związanych z promocją i reklamą produktów oraz usług Spółki. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator Programu oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawy, aktualizacji i usunięcia.

   5.2 Udostępnienie danych Organizatorowi Programu przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie eKARTA INTERSPORT ma charakter całkowicie dobrowolny.

   5.3 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

   5.4 Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024, z późn. zm.).

   5.5 Dane osobowe Uczestników Programu eKARTA INTERSPORT będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych eKARTA INTERSPORT. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych eKARTA INTERSPORT jest Organizator Programu.

   5.6 Uczestnik rejestrując się do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Programu informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wiadomości SMS w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu.

   5.7 Zgoda, o której mowa w pkt. 5.6 powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie specjalnego pola w Formularzu Rejestracyjnym i może zostać cofnięta przez Uczestnika Programu w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym

   5.8 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdej zmianie swoich danych osobowych.

   5.9 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usuwania. Wszelkie uwagi Uczestnik powinien kierować na adres bok@intersport.pl lub telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Uczestnik może również sam dokonać aktualizacji swoich danych osobowych na stronie www.intersport.pl po zalogowaniu się na swoim Koncie Indywidualnym.

   5.10 Organizator Programu nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.   6. ZASADY PRZYDZIELANIA BONÓW I RABATÓW

   6.1 Po zarejestrowaniu się do Programu Uczestnikowi przysługuje:

   a) Bon, który przyznawany jest po dokonaniu zakupów Artykułów Sportowych w sklepach INTERSPORT w Polsce lub na www.intersport.pl z zastrzeżeniem pkt. 6.3 o łącznej minimalnej wartości 100 zł, jego wysokość zależy od kwoty dziennych zakupów z zastrzeżeniem wyłączenia naliczania Bonów od zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3.

   b) Stały rabat na wszystkie Usługi serwisowe oraz wypożyczenie nart i elektroniczną regulację wiązań dostępne w wybranych sklepach INTERSPORT w wysokości 15% liczony od ceny obowiązującej w sklepie;

   c) Stały rabat na imprezy sportowe organizowane przez INTERSPORT Polska S.A. w wysokości 5%.

   6.2 Wartość Bonu jest zmienna i uzależniona od łącznej sumy zakupów Artykułów Sportowych dokonanych w jednym dniu, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zakupu posiadają tą sama datę zakupu (zakup Usług nie jest wliczany do dziennej wartości zakupów od której naliczany jest Bon).

   - zakupy Artykułów Sportowych o wartości od 100,00 – 199,99 zł premiowane są Bonem o stałej wartości 10 zł;

   - do zakupów Artykułów Sportowych poniżej 100 zł Bon nie będzie naliczany;

   - zakupy Artykułów Sportowych o wartości równej lub wyższej od 200,00 zł premiowane są Bonem, którego wartość obliczana jest według wzoru: dzienna wartość zakupów x wartość procentowa uzależniona od łącznej kwoty dziennych zakupów. Przedziały zakupów i wartości procentowe przedstawia poniższa tabela:


   Dzienna wartość zakupów 
   (wg. cen detalicznych brutto)

   Wartości procentowe/kwota

   od 100,00

   do 199,99

   10 zł

   od 200,00

   do 999,99

   6%

   od 1000,00

   do 1499,99

   7%

   od 1500,00

   do 1999,99

   8%

   od 2000,00

   do 2999,99

   9%

   od 3000,00

   do 14999,99

   10%

   powyżej 15000,00

   15%


   6.3 Bony nie są naliczane od Artykułów Sportowych, które zakupione zostały w ramach Promocji Ogólnej i Zniżki Cenowej. 

   6.4 Organizator Programu zastrzega, iż w zależności od mechanizmu dodatkowych Promocji dla Uczestników Programu wielkość rabatów i wartość Bonów może się zmieniać, niemniej jednak zawsze na korzyść Klienta. Podczas specjalnych Promocji organizowanych dla Uczestników Programu, INTERSPORT Polska S.A. może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Bony lub zwiększać wielkość rabatów.

   6.5 Wielkość przyznawanych Bonów za nabycie Artykułów Sportowych w ramach organizowanych dodatkowych Promocji dla Uczestników może być zmienna, ale nigdy nie mniejsza niż wskazana w pkt. 6.2 z zastrzeżeniem pkt 6.3. Regulaminu Programu. Wysokość rabatu oraz mechanizm Promocji określa zawsze odrębny regulamin promocji.

   6.6 Warunkiem otrzymania Bonu na Artykuły Sportowe jest podanie numeru eKARTY INTERSPORT przy kasie w sklepie stacjonarnym lub w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.intersport.pl zalogowanie się na Koncie Uczestnika podczas dokonywania zakupów oraz zakup o wartości równej lub wyższej 100 zł z zastrzeżeniem wyłączenia od naliczania bonów zakupu Artykułów Sportowych objętych Promocją Ogólną zgodnie z pkt. 6.3. 

   6.7 W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych Organizatora Programu, Bon przyznawany jest w 15 dniu od daty zakupów pod warunkiem, że nie dokonano zwrotu Artykułów Sportowych.

   6.8 W przypadku zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora Programu pod adresem www.intersport.pl Bon przyznawany jest w 21 dniu od dnia odbioru towaru pod warunkiem że Uczestnik nie dokonał zwrotu Artykułów Sportowych lub wyraził chęci ich zwrócenia. W momencie zgłoszenia chęci zwrócenia przez Uczestnika któregokolwiek produktu generowanie całego Bonu jest wstrzymane. Odblokowanie Bonu następuje w przypadku:

   - zwrotu towaru (w przypadku zwrotu części towarów Bon przeliczany jest na nowo wg zasady opisanej w par 6.2, a w przypadku zwrotu wszystkich produktów z paragonu Bon nie jest generowany).

   - upływu czasu 40 dni od dnia zgłoszenia chęci zwrotu i braku zwrotu produktów (Uczestnik zgłosił chęć zwrotu towaru ale tego nie zrobił).

   6.9 Bon jest ważny przez okres 90 dni od daty jego przyznania. Wyjątek stanowią bony promocyjne, których termin ważności określony jest odrębnym regulaminem. Jeżeli Uczestnik Programu nie zrealizuje Bonu w terminie jego ważności, ulega on przeterminowaniu i nie może zostać zrealizowany.

   6.10 System nalicza kwotę Bonu zaokrąglając jego wartość do pełnej złotówki wzwyż. Bon jest widoczny na Koncie Uczestnika w 15 dniu od daty dokonania zakupów w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym na www.esklep.intersport.pl Bon pojawia się na Koncie Uczestnika w 21 dniu od daty odbioru zakupów.

   6.11 Bon może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie na zakup Artykułów Sportowych.

   6.12 Informację o przyznaniu Bonu oraz powiadomienie na 5 dni przed upływem terminu jego ważności posiadacz eKARTY może otrzymywać SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem podania w formularzu rejestracyjnym poprawnego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.

   6.13 W razie nie otrzymania informacji o wygenerowanym Bonie mailem lub/i sms należy sprawdzić na koncie indywidualnym Uczestnika poprawność danych i je zaktualizować lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta lub drogą e-mailową na adres bok@intersport.pl


   7. REALIZACJA BONÓW

   7.1 W celu realizacji zakupów z użyciem Bonów w sklepach stacjonarnych należy zgłosić kasjerowi chęć ich wykorzystania przed dokonaniem płatności, a w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.esklep.intersport.pl należy zalogować się na koncie Uczestnika i wybrać z listy kod Bonu na ścieżce zakupowej.

   7.2 Warunkiem koniecznym do zrealizowania Bonu jest podanie w sklepie stacjonarnym przy kasie jego kodu lub podanie numeru eKARTY, wówczas kasjer może sprawdzić jakie Bony Uczestnik posiada do realizacji. Klient może je wykorzystać podczas zakupów podając hasło, którym jest data urodzenia (równoznaczna z tą podaną podczas rejestracji).

   7.3 Przy realizacji Bonu wartość zakupów musi być większa od wartości Bonu o minimum 1 zł. Okaziciel Bonu dopłaca odpowiednią różnicę pomiędzy wartością zakupów, a wartością Bonu.

   7.4 Posiadacz eKARTY może wykorzystać dowolną ilości Bonów przypisanych do jego eKARTY przy zakupie lub wskazać, który z Bonów chce wykorzystać.

   7.5. Bon jest niepodzielny i nie może być dzielony na mniejsze wartości. Bon musi być wykorzystany w całości tylko jeden raz do jednego paragonu.

   7.6 Bon może być realizowany również na produkty objęte promocją i wyprzedażą jeśli regulamin innej promocji organizowanej przez Organizatora Programu nie stanowi inaczej.

   7.7 Duplikat Bonu w formie elektronicznej (widoczny na koncie klienta) przyznawany jest Uczestnikom Programu, którzy zgłosili towar do reklamacji i została ona rozstrzygnięta na ich korzyść oraz w przypadku zwrotu/wymiany towaru, który był zakupiony przy wykorzystaniu Bonu. Bon ten jest generowany automatycznie na Koncie Uczestnika w czasie maksymalnie 24 godzin.

   7.8 W przypadku zwrotu wszystkich produktów na paragonie - Uczestnik otrzyma zwrot całości Bonu, w przypadku zwrotu jednego lub kilku produktów i jednego lub kilku Bonów kwota nowego Bonu może różnić się od kwoty wykorzystanych Bonów. Kwota nowego Bonu jest obliczana wg wzoru X/Y*Z, gdzie: X - to sumaryczna wartość korekty; Y - to wartość korygowanego paragonu; Z - to sumaryczna wartość Bonów zastosowanych do korygowanego paragonu.


   8. KONTO INDYWIDUALNE

   8.1 Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego konta na stronie internetowej www.intersport.pl

   8.2 Aby zalogować się na Koncie Indywidualnym Uczestnik powinien wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres email lub numer telefonu lub numer eKARTY INTERSPORT.

   8.3 Konto Indywidualne zapewnia Uczestnikowi:

   a) podgląd dokonanych z wykorzystaniem eKARTY INTERSPORT zakupów w sklepach Organizatora;

   b) podgląd przyznanych, wykorzystanych i niewykorzystanych Bonów;

   c) wgląd i możliwość aktualizacji danych osobowych.


   9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

   9.1 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów.

   9.2 Uczestnik jest zobowiązany o rezygnacji poinformować Organizatora pisemnie na adres Organizatora Programu lub na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: bok@intersport.pl

   9.3 Rezygnacja oznacza usunięcie Konta Uczestnika Programu polegające na anominizacji, dezaktywację eKARTY INTERSPORT, niemożność skorzystania z Bonów i całego Pakietu Korzyści.

   9.4 Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również zgody na otrzymywanie informacji handlowej – w rozumieniu pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym.

   9.5 Z uwagi na fakt, że Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.

   9.6 Uczestnik może również zostać wykluczony z Programu jeżeli nie dokona żadnych zakupów w okresie 2 lat.


   10. REKLAMACJE

   10.1 Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu eKARTA INTERSPORT, przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.

   10.2 Reklamacje można składać telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pisemnie na adres Organizatora Programu lub drogą elektroniczną na adres: bok@intersport.pl

   10.3 Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, nr eKARTY INTERSPORT, adres e-mail).

   10.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator Programu otrzymał reklamację.

   10.5 W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator Programu poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Uczestnika.

   10.6 Prawo do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani w żaden sposób nie wyłącza/ogranicza jego praw wynikających z przepisów o rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.


   11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   11.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora Programu w każdym czasie.

   11.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator Programu powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w sklepach INTERSPORT, na stronie internetowej Programu www.intersport.pl lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi Programu.

   11.3 Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

   11.4 Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 48 godzin od końca dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 11.2 powyżej.

   11.5 Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu eKARTA INTERSPORT oraz Pakietu Korzyści. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta. Pkt. 11.3 stosuje się odpowiednio.

   11.6 Organizator Programu zastrzega sobie również prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu. Niemniej jednak Bony przyznane Uczestnikom przed datą zakończenia programu będą mogły zostać wykorzystane po jego zakończeniu w terminach obowiązywania Bonów.

   11.7 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 11.6 powyżej, Organizator Programu zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu www.intersport.pl

   11.8 Niniejszy Regulamin Programu eKARTA INTERSPORT wchodzi w życie w dniu 18.12.2017 roku i tym samym zastępuje dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego eKARTA INTERSPORT.

   Regulaminy promocji

   Data rozpoczęcia Data zakończenia Nazwa promocji Link do regulaminu
   17.01.2018 31.01.2018 Regulamin promocji "BON 30zł za 100zł" regulamin (PDF)
   3.01.2018 16.01.2018 Regulamin promocji "BON 30zł za 100zł" regulamin (PDF)
   1.12.2017 31.12.2017 Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY" regulamin (PDF)
   27.11.2017 27.11.2017 CYBER MONDAY 40% rabatu na buty i odzież znanych marek regulamin (PDF)
   24.11.2017 26.11.2017 BLACK FRIDAY 40% rabatu na buty i odzież znanych marek regulamin (PDF)
   3.11.2017 3.12.2017 Odbierz koszulkę firmy Lonsdale za 1 zł regulamin (PDF)
   2.11.2017 30.11.2017 Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY" regulamin (PDF)
   19.10.2017 31.10.2017 Regulamin promocji "BONY ZA ZAKUPY" regulamin (PDF)
   20.09.2017 31.10.2017 Zasady udziału w testach sprzętu biegowego marki Salomon oraz Suunto regulamin (PDF)
   08.09.2017 31.10.2017 Przy zakupie wybranych modeli butów ASICS, bon 150 zł na dowolny produkt regulamin (PDF)
   08.09.2017 31.10.2017 Przy zakupie wybranych modeli butów Adidas Supernova, bon 100 zł na dowolny produkt regulamin (PDF)
   07.09.2017 31.10.2017 Odbierz plecak lub pas do biegania Salomon za 1 zł regulamin (PDF)

   29.08.2017

   01.10.2017 Piłka Puma za 1zł przy zakupie FTB za min 200zł regulamin (PDF)

   24.08.2017

   01.10.2017 Piłka Adidas za 1zł przy zakupie FTB za min 200zł regulamin (PDF)

   24.08.2017

   01.10.2017 Przy zakupie wybranych modeli butów ASICS, bon 50 zł na dowolny produkt regulamin (PDF)
   18.05.2017 31.05.2017 Buty i odzież ADIDAS, ASICS, NIKE, PUMA, REEBOK -30% regulamin (PDF)
   01.05.2017 31.08.2017 Promocja Nutella regulamin (PDF)
   21.04.2017 31.05.2017 Konkurs SALOMON HIKING WEEK-END regulamin (PDF)
   01.05.2017 31.08.2017 Promocja Nutella regulamin (PDF)
   01.01.2017 30.04.2017 Promocja Buty bez VAT regulamin (PDF)
   25.04.2017 30.04.2017 Sprzedaż premiowa Odzież minus 30% regulamin (PDF)
   23.03.2017 20.04.2017 Promocja buty ASICS + obiektyw za 1zł regulamin (PDF)
   07.03.2017 08.03.2017 Promocja -20% odzież i buty fitness, running na Dzień Kobiet regulamin (PDF)
   24.02.2017 28.02.2017 Cała zima -40% regulamin (PDF)
   30.01.2017 24.02.2017 Regulamin akcji promocyjnej Reebok Everchill regulamin (PDF)

   Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami


   Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta

   801 500 502

   +48 12 444 88 88


   Czynne w godzinach:

   Poniedzałek - Piątek

   9:00 - 17:00

   Sobota

   nieczynne w okresie wakacji


   Napisz do nas.

   Przejdź do formularza kontaktowego.